ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน เมษายน 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561

1. Advanced Microsoft Excel

Advanced Microsoft ExcelAdvanced Microsoft Excelเทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
   วันที่ 2 – 4 เมษายน  2561
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร

 

2. เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)

   วันที่ 25-27 เมษายน 25611
   เวลา 9.00 – 16.00 น.

  รายละเอียดหลักสูตร

 


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 06 ก.พ. 2561

1. เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
   วันที่ 5 – 7  มีนาคม 2561
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

2. การสร้าง Website ด้วย Wordpress

   วันที่ 22 - 23  มีนาคม 2561
   เวลา 9.00 – 16.00 น.

  รายละเอียดหลักสูตร

 


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561

1. การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
   วันที่ 26 มกราคม 2561 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

2. Introduction to Android Programming 

   วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 9.00 – 16.00 น.

  รายละเอียดหลักสูตร

3. Advance Android Programming
   
   วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561  
   เวลา 09.00 – 16.00 น.  
 

    รายละเอียดหลักสูตร

 


การอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560

1. หลักสูตร Microsoft Excel

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

แบบประเมืินผลการฝึกอบรม

2. หลักสูตร Internet/e-mail

วันที่ 15 มกราคม 2561 13.00-16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

3. หลักสูตร Microsoft PowerPoint

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น

รายละเอียดหลักสูตร

แบบประเมินผลการฝึกอบรม


การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ

ประกาศเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

1. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ

 รุ่นที่ 1  วันที่ 7 ธันวาคม 2560 
            เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 รุ่นที่ 2  วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
            เวลา 09.00 - 16.30 น. 
   

    รายละเอียดหลักสูตร