ข่าวประกาศ

อบรมการใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 

24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร                                                               


การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ IT ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560

1. การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร 
   วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
   วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
3. การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape
   วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560  
   เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

 


อบรมหลักสูตรสำหรับการทดสอบ IT ครั้งที่ 2/2560

ประกาศเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

1. หลักสูตร Microsoft Excel

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตร Internet/e-mail

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 13.00-16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตร Microsoft PowerPoint

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ IT ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 04 เม.ย. 2560

1. การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape (ยกเลิกจัดฝึกอบรม)
   วันที่ 25 - 27 เมษายน 2560
   เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
   วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560
   เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

 


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP”

ประกาศเมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2560

1. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
    วันที่ 13 มีนาคม 2560  
    เวลา 09.00 – 16.30 น.
2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
วันที่ 14 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 – 16.30 น.
2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
    วันที่ 14 มีนาคม 2560 
    เวลา 09.00 – 16.30 น.
3. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
    วันที่ 20 มีนาคม 2560
    เวลา 09.00 – 16.30 น
4. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
    วันที่ 23 มีนาคม 2560
    เวลา 09.00 – 16.30 น.