ข่าวประกาศ

การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศเมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2561

1. การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์  และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ
   วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร   |   ลงทะเบียน


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 02 ต.ค. 2561

1. สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
   วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร   |   ลงทะเบียน


การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

ประกาศเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

31 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

รายละเอียดหลักสูตร  |  ลงทะเบียน


การอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

1. หลักสูตร Microsoft PowerPoint

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตร Internet/e-mail

วันที่ 11 กันยายน 2561 13.00-16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตร Microsoft Excel

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561

1. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่ 
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. การประยุกต์ใช้ Google Docs เพื่องานในองค์กร
   วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร