ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 09 พ.ย. 2561

1.
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง

   วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
   วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
 

3. การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.

วันที่  17 ธันวาคม 2561
รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.

    รายละเอียดหลักสูตร

4. สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
   วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
   เวลา 09.00 – 16.00 น.

    รายละเอียดหลักสูตร

 


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base
   วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. Technique Tips & Tricks in Microsoft Word
   วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
3. การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape
   วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

 


การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศเมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2561

1. การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์  และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ
   วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร   |   ลงทะเบียน


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 02 ต.ค. 2561

1. สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
   วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร   |   ลงทะเบียน


การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

ประกาศเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

31 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

รายละเอียดหลักสูตร  |  ลงทะเบียน