ประกาศ


แจ้งยกเลิกการให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์

ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการอบรมด้าน IT ของ อว. ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไปยังหน้าเว็บไซต์