ข่าวประกาศ

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ

ประกาศเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

1. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ

 รุ่นที่ 1  วันที่ 7 ธันวาคม 2560 
            เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 รุ่นที่ 2  วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
            เวลา 09.00 - 16.30 น. 
   

    รายละเอียดหลักสูตร

 


การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ IT ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2560

1. สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software
   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

2. การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
    รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
    รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.

    รายละเอียดหลักสูตร


3. PHP Ajax with jQuery
   
   วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560  
   เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 

    รายละเอียดหลักสูตร

4. การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint
   
   วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560  
   เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

 


การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management

ประกาศเมื่อวันที่ 09 ต.ค. 2560

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
: Project-Based Management

18 ตุลาคม 2560

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

 

สอบถามเรื่องการลงทะเบียน ติดต่อที่ : 7003 (ณัฎฐพงศ์, นิดา)


แบบสำรวจความต้องการในการอบรม/สัมมนาหลักสูตรด้าน IT ของบุคลากรใน วท. ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 04 ต.ค. 2560


สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 05 ก.ย. 2560

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท.

สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.30 - 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

รายละเอียด