ข่าวประกาศ

การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management

ประกาศเมื่อวันที่ 09 ต.ค. 2560

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
: Project-Based Management

18 ตุลาคม 2560

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

 

สอบถามเรื่องการลงทะเบียน ติดต่อที่ : 7003 (ณัฎฐพงศ์, นิดา)


แบบสำรวจความต้องการในการอบรม/สัมมนาหลักสูตรด้าน IT ของบุคลากรใน วท. ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 04 ต.ค. 2560


สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 05 ก.ย. 2560

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท.

สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.30 - 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

รายละเอียด


การทดสอบความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560

1. หลักสูตร Microsoft Excel

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตร Internet/e-mail

วันที่ 12 กันยายน 2560 13.00-16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตร Microsoft PowerPoint

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น

รายละเอียดหลักสูตร


อบรมการใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 

24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร