หลักสูตรอบรม

รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก
12564อบรมความรู้แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562IN-HOUSE
22564อบรมความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องOUTSOURCE
32564เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รวม 3 รุ่นIN-HOUSE
42564เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 3 26 พฤศจิกายน 2563IN-HOUSE
52564เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 2 23 พฤศจิกายน 2563IN-HOUSE
62564หลักสูตร การตัดต่อแก้ไขไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Open SourceIN-HOUSE
72564เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รุ่นที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563IN-HOUSE
82564เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 1 16 พฤศจิกายน 2563IN-HOUSE
92563เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
102563การใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมIN-HOUSE
112563Data Visualization and Visual Analytics with Power BIOUTSOURCE
122563การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2563OUTSOURCE
132563การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 2563OUTSOURCE
142563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.)OUTSOURCE
152563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม)OUTSOURCE
162563Python ProgrammingOUTSOURCE
172563การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
182563การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video EditorOUTSOURCE
192563Data Visualization with Tableau PublicOUTSOURCE
202563เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
212563สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data ScienceOUTSOURCE
222563เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
232563การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
242563สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
252563วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook PageOUTSOURCE
262562การใช้ประโยชน์จาก Big DataOUTSOURCE
272562การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GuiOUTSOURCE
282562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.IN-HOUSE
292562ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์OUTSOURCE
302562การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
312562Building Systems with DockerOUTSOURCE
322562Introduction to DockerOUTSOURCE
332562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิดOUTSOURCE
342562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
352562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
362562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open sourceOUTSOURCE
372562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.IN-HOUSE
382562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) IN-HOUSE
392562Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
402562Microsoft PowerPointIN-HOUSE
412562Internet/e-mailIN-HOUSE
422562Microsoft ExcelIN-HOUSE
432562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)OUTSOURCE
442562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์OUTSOURCE
452562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel OUTSOURCE
462562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
472562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
482562วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
492562เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูงOUTSOURCE
502562การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ InkscapeOUTSOURCE
512562Technique Tips & Tricks in Microsoft WordOUTSOURCE
522562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม BaseOUTSOURCE
532562การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
542562สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
552561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัลOUTSOURCE
562561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กรOUTSOURCE
572561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
582561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่OUTSOURCE
592561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
602561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)OUTSOURCE
612561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular FrameworkOUTSOURCE
622561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย AngularOUTSOURCE
632561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
642561Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
652561การสร้าง Website ด้วย WordpressOUTSOURCE
662561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
672561Advance Android ProgrammingOUTSOURCE
682561 Introduction to Android Programming OUTSOURCE
692561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
702561Microsoft PowerPointIN-HOUSE
712561Internet/e-mailIN-HOUSE
722561Microsoft ExcelIN-HOUSE
732561การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณOUTSOURCE
742561การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
752561PHP Ajax with jQueryOUTSOURCE
762561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
772561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
782561การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
792560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 IN-HOUSE
802560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
812560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google FormOUTSOURCE
822560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร OUTSOURCE
832560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)OUTSOURCE
842560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย InkscapeOUTSOURCE
852560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
862560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
872560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
882560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
892560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)IN-HOUSE
902560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
912560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
922560Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
932560Microsoft PowerPointIN-HOUSE
942560Internet/e-mailIN-HOUSE
952560Microsoft ExcelIN-HOUSE
962560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)OUTSOURCE
972560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.OUTSOURCE
982560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
992560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
1002560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
1012560MongoDB (No SQL)OUTSOURCE
1022560การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2OUTSOURCE
1032560การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.IN-HOUSE
1042560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุOUTSOURCE
1052560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณOUTSOURCE
1062560การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2OUTSOURCE
1072560การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDFIN-HOUSE
1082560การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐานOUTSOURCE
1092560การใช้งาน Google CalendarIN-HOUSE
1102560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
1112559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIN-HOUSE
1122559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : AdvancedOUTSOURCE
1132559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurveyOUTSOURCE
1142559Search Engine Optimization (SEO)OUTSOURCE
1152559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : BasicOUTSOURCE
1162559Web AccessibilityOUTSOURCE
1172559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1182559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปIN-HOUSE
1192559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1202559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DrupalOUTSOURCE
1212559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานOUTSOURCE
1222559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1232559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
1242559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
1252559การสร้างระบบ e-learning ด้วย MoodleOUTSOURCE
1262559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กรOUTSOURCE
1272559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1282559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1292559Internet / E-mailIN-HOUSE
1302559Microsoft Power PointIN-HOUSE
1312559Microsoft ExcelIN-HOUSE
1322559การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.IN-HOUSE
1332558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1342558PivotTable and PivotChart ด้วย ExcelOUTSOURCE
1352558Google AppsOUTSOURCE
1362558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคตOUTSOURCE
1372558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.OUTSOURCE
1382558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe IndesignOUTSOURCE
1392558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe PhotoshopOUTSOURCE
1402558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8OUTSOURCE
1412558Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1422558Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1432558การใช้งาน Internet และ E-mailIN-HOUSE
1442558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
1452558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1462558เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน ExcelOUTSOURCE
1472558เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูงOUTSOURCE
1482558การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
1492558Joomla Template DesignOUTSOURCE
1502558Microsoft Access 2010OUTSOURCE
1512558การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานOUTSOURCE
1522557การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกแบบสำรวจตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การIN-HOUSE
1532557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1542557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1552557Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1562557Internet/e-mail IN-HOUSE
1572557Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1582557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1592557Microsoft Access 2007 เบื้องต้นOUTSOURCE
1602557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1612557การใช้งานระบบคำสั่งIN-HOUSE
1622557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2OUTSOURCE
1632557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1642557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
1652557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูงOUTSOURCE
1662557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1672557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศIN-HOUSE
1682557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip AlbumOUTSOURCE
1692557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1702557การพัฒนา Web service ด้วย RESTOUTSOURCE
1712557Social Media ProgrammingOUTSOURCE
1722557iReport and Jasper ServerOUTSOURCE
1732557Responsive Web DesignOUTSOURCE
1742557PHP Web servicesOUTSOURCE
1752556Web Application and Programming in J2EEOUTSOURCE
1762556Java ProgrammingOUTSOURCE
1772556Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1782556Internet/e-mailIN-HOUSE
1792556Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1802556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2IN-HOUSE
1812556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1IN-HOUSE
1822556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1832556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ LightworksOUTSOURCE
1842556OpenOffice.org DrawOUTSOURCE
1852556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1862556สร้างงาน 3D Animation ด้วย BlenderOUTSOURCE
1872556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1882556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ OUTSOURCE
1892556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1902556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1912556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1922556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1932556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer OUTSOURCE
1942556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูงOUTSOURCE
1952556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้นOUTSOURCE
1962556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5OUTSOURCE
1972556MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลOUTSOURCE
1982556การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQLOUTSOURCE
1992555Drupal AdvancedOUTSOURCE
2002555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007OUTSOURCE
2012555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปOUTSOURCE
2022555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยOUTSOURCE
2032555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
2042555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere ProOUTSOURCE
2052555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการOUTSOURCE
2062555การสร้างมัลติมีเดียด้วย FlashOUTSOURCE
2072555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท IN-HOUSE
2082555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4IN-HOUSE
2092555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3IN-HOUSE
2102555Internet and EmailIN-HOUSE
2112555Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2122555Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2132555OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2142555OpenOffice.org ImpressIN-HOUSE
2152555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2162555การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2172554aaaIN-HOUSE
2182554AJAX Programming with PHPOUTSOURCE
2192554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
2202554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
2212554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateIN-HOUSE
2222554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์IN-HOUSE
2232554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStatOUTSOURCE
2242554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียIN-HOUSE
2252554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2262554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐOUTSOURCE
2272554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project OUTSOURCE
2282554OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2292554การตกแต่งภาพดิจิตอลIN-HOUSE
2302554การใช้งานโปรแกรม GIMPIN-HOUSE
2312554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดOUTSOURCE
2322554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบIN-HOUSE
2332554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารIN-HOUSE
2342554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3IN-HOUSE
2352554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2IN-HOUSE
2362554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1IN-HOUSE
2372554Internet and EmailIN-HOUSE
2382554Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2392554Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก