หลักสูตรอบรม

รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก
12563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.)OUTSOURCE
22563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม)OUTSOURCE
32563Python ProgrammingOUTSOURCE
42563การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
52563การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video EditorOUTSOURCE
62563Data Visualization with Tableau PublicOUTSOURCE
72563เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
82563สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data ScienceOUTSOURCE
92563เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
102563การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
112563สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
122563วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook PageOUTSOURCE
132562การใช้ประโยชน์จาก Big DataOUTSOURCE
142562การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GuiOUTSOURCE
152562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.IN-HOUSE
162562ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์OUTSOURCE
172562การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
182562Building Systems with DockerOUTSOURCE
192562Introduction to DockerOUTSOURCE
202562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิดOUTSOURCE
212562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
222562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
232562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open sourceOUTSOURCE
242562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.IN-HOUSE
252562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) IN-HOUSE
262562Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
272562Microsoft PowerPointIN-HOUSE
282562Internet/e-mailIN-HOUSE
292562Microsoft ExcelIN-HOUSE
302562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)OUTSOURCE
312562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์OUTSOURCE
322562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel OUTSOURCE
332562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
342562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
352562วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
362562เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูงOUTSOURCE
372562การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ InkscapeOUTSOURCE
382562Technique Tips & Tricks in Microsoft WordOUTSOURCE
392562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม BaseOUTSOURCE
402562การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
412562สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
422561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัลOUTSOURCE
432561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กรOUTSOURCE
442561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
452561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่OUTSOURCE
462561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
472561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)OUTSOURCE
482561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular FrameworkOUTSOURCE
492561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย AngularOUTSOURCE
502561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
512561Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
522561การสร้าง Website ด้วย WordpressOUTSOURCE
532561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
542561Advance Android ProgrammingOUTSOURCE
552561 Introduction to Android Programming OUTSOURCE
562561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
572561Microsoft PowerPointIN-HOUSE
582561Internet/e-mailIN-HOUSE
592561Microsoft ExcelIN-HOUSE
602561การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณOUTSOURCE
612561การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
622561PHP Ajax with jQueryOUTSOURCE
632561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
642561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
652561การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
662560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 IN-HOUSE
672560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
682560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google FormOUTSOURCE
692560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร OUTSOURCE
702560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)OUTSOURCE
712560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย InkscapeOUTSOURCE
722560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
732560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
742560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
752560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
762560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)IN-HOUSE
772560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
782560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
792560Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
802560Microsoft PowerPointIN-HOUSE
812560Internet/e-mailIN-HOUSE
822560Microsoft ExcelIN-HOUSE
832560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)OUTSOURCE
842560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.OUTSOURCE
852560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
862560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
872560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
882560MongoDB (No SQL)OUTSOURCE
892560การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2OUTSOURCE
902560การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.IN-HOUSE
912560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุOUTSOURCE
922560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณOUTSOURCE
932560การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2OUTSOURCE
942560การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDFIN-HOUSE
952560การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐานOUTSOURCE
962560การใช้งาน Google CalendarIN-HOUSE
972560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
982559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIN-HOUSE
992559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : AdvancedOUTSOURCE
1002559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurveyOUTSOURCE
1012559Search Engine Optimization (SEO)OUTSOURCE
1022559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : BasicOUTSOURCE
1032559Web AccessibilityOUTSOURCE
1042559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1052559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปIN-HOUSE
1062559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1072559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DrupalOUTSOURCE
1082559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานOUTSOURCE
1092559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1102559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
1112559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
1122559การสร้างระบบ e-learning ด้วย MoodleOUTSOURCE
1132559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กรOUTSOURCE
1142559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1152559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1162559Internet / E-mailIN-HOUSE
1172559Microsoft Power PointIN-HOUSE
1182559Microsoft ExcelIN-HOUSE
1192559การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.IN-HOUSE
1202558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1212558PivotTable and PivotChart ด้วย ExcelOUTSOURCE
1222558Google AppsOUTSOURCE
1232558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคตOUTSOURCE
1242558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.OUTSOURCE
1252558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe IndesignOUTSOURCE
1262558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe PhotoshopOUTSOURCE
1272558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8OUTSOURCE
1282558Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1292558Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1302558การใช้งาน Internet และ E-mailIN-HOUSE
1312558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
1322558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1332558เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน ExcelOUTSOURCE
1342558เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูงOUTSOURCE
1352558การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
1362558Joomla Template DesignOUTSOURCE
1372558Microsoft Access 2010OUTSOURCE
1382558การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานOUTSOURCE
1392557การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกแบบสำรวจตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การIN-HOUSE
1402557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1412557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1422557Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1432557Internet/e-mail IN-HOUSE
1442557Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1452557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1462557Microsoft Access 2007 เบื้องต้นOUTSOURCE
1472557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1482557การใช้งานระบบคำสั่งIN-HOUSE
1492557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2OUTSOURCE
1502557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1512557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
1522557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูงOUTSOURCE
1532557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1542557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศIN-HOUSE
1552557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip AlbumOUTSOURCE
1562557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1572557การพัฒนา Web service ด้วย RESTOUTSOURCE
1582557Social Media ProgrammingOUTSOURCE
1592557iReport and Jasper ServerOUTSOURCE
1602557Responsive Web DesignOUTSOURCE
1612557PHP Web servicesOUTSOURCE
1622556Web Application and Programming in J2EEOUTSOURCE
1632556Java ProgrammingOUTSOURCE
1642556Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1652556Internet/e-mailIN-HOUSE
1662556Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1672556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2IN-HOUSE
1682556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1IN-HOUSE
1692556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1702556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ LightworksOUTSOURCE
1712556OpenOffice.org DrawOUTSOURCE
1722556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1732556สร้างงาน 3D Animation ด้วย BlenderOUTSOURCE
1742556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1752556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ OUTSOURCE
1762556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1772556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1782556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1792556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1802556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer OUTSOURCE
1812556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูงOUTSOURCE
1822556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้นOUTSOURCE
1832556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5OUTSOURCE
1842556MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลOUTSOURCE
1852556การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQLOUTSOURCE
1862555Drupal AdvancedOUTSOURCE
1872555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007OUTSOURCE
1882555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปOUTSOURCE
1892555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยOUTSOURCE
1902555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1912555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere ProOUTSOURCE
1922555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการOUTSOURCE
1932555การสร้างมัลติมีเดียด้วย FlashOUTSOURCE
1942555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท IN-HOUSE
1952555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4IN-HOUSE
1962555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3IN-HOUSE
1972555Internet and EmailIN-HOUSE
1982555Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
1992555Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2002555OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2012555OpenOffice.org ImpressIN-HOUSE
2022555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2032555การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2042554aaaIN-HOUSE
2052554AJAX Programming with PHPOUTSOURCE
2062554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
2072554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
2082554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateIN-HOUSE
2092554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์IN-HOUSE
2102554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStatOUTSOURCE
2112554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียIN-HOUSE
2122554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2132554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐOUTSOURCE
2142554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project OUTSOURCE
2152554OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2162554การตกแต่งภาพดิจิตอลIN-HOUSE
2172554การใช้งานโปรแกรม GIMPIN-HOUSE
2182554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดOUTSOURCE
2192554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบIN-HOUSE
2202554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารIN-HOUSE
2212554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3IN-HOUSE
2222554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2IN-HOUSE
2232554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1IN-HOUSE
2242554Internet and EmailIN-HOUSE
2252554Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2262554Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก