หลักสูตรอบรม

รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก
12562Building Systems with DockerOUTSOURCE
22562Introduction to DockerOUTSOURCE
32562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิดOUTSOURCE
42562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
52562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
62562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open sourceOUTSOURCE
72562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.IN-HOUSE
82562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) IN-HOUSE
92562Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
102562Microsoft PowerPointIN-HOUSE
112562Internet/e-mailIN-HOUSE
122562Microsoft ExcelIN-HOUSE
132562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)OUTSOURCE
142562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์OUTSOURCE
152562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel OUTSOURCE
162562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
172562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
182562วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
192562เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูงOUTSOURCE
202562การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ InkscapeOUTSOURCE
212562Technique Tips & Tricks in Microsoft WordOUTSOURCE
222562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม BaseOUTSOURCE
232562การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
242562สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
252561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัลOUTSOURCE
262561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กรOUTSOURCE
272561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
282561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่OUTSOURCE
292561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
302561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)OUTSOURCE
312561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular FrameworkOUTSOURCE
322561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย AngularOUTSOURCE
332561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
342561Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
352561การสร้าง Website ด้วย WordpressOUTSOURCE
362561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
372561Advance Android ProgrammingOUTSOURCE
382561 Introduction to Android Programming OUTSOURCE
392561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
402561Microsoft PowerPointIN-HOUSE
412561Internet/e-mailIN-HOUSE
422561Microsoft ExcelIN-HOUSE
432561การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณOUTSOURCE
442561การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
452561PHP Ajax with jQueryOUTSOURCE
462561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
472561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
482561การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
492560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 IN-HOUSE
502560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
512560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google FormOUTSOURCE
522560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร OUTSOURCE
532560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)OUTSOURCE
542560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย InkscapeOUTSOURCE
552560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
562560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
572560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
582560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
592560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)IN-HOUSE
602560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
612560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
622560Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
632560Microsoft PowerPointIN-HOUSE
642560Internet/e-mailIN-HOUSE
652560Microsoft ExcelIN-HOUSE
662560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)OUTSOURCE
672560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.OUTSOURCE
682560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
692560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
702560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
712560MongoDB (No SQL)OUTSOURCE
722560การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2OUTSOURCE
732560การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.IN-HOUSE
742560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุOUTSOURCE
752560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณOUTSOURCE
762560การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2OUTSOURCE
772560การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDFIN-HOUSE
782560การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐานOUTSOURCE
792560การใช้งาน Google CalendarIN-HOUSE
802560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
812559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIN-HOUSE
822559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : AdvancedOUTSOURCE
832559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurveyOUTSOURCE
842559Search Engine Optimization (SEO)OUTSOURCE
852559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : BasicOUTSOURCE
862559Web AccessibilityOUTSOURCE
872559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
882559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปIN-HOUSE
892559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
902559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DrupalOUTSOURCE
912559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานOUTSOURCE
922559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
932559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
942559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
952559การสร้างระบบ e-learning ด้วย MoodleOUTSOURCE
962559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กรOUTSOURCE
972559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
982559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
992559Internet / E-mailIN-HOUSE
1002559Microsoft Power PointIN-HOUSE
1012559Microsoft ExcelIN-HOUSE
1022559การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.IN-HOUSE
1032558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1042558PivotTable and PivotChart ด้วย ExcelOUTSOURCE
1052558Google AppsOUTSOURCE
1062558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคตOUTSOURCE
1072558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.OUTSOURCE
1082558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe IndesignOUTSOURCE
1092558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe PhotoshopOUTSOURCE
1102558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8OUTSOURCE
1112558Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1122558Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1132558การใช้งาน Internet และ E-mailIN-HOUSE
1142558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
1152558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1162558เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน ExcelOUTSOURCE
1172558เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูงOUTSOURCE
1182558การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
1192558Joomla Template DesignOUTSOURCE
1202558Microsoft Access 2010OUTSOURCE
1212558การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานOUTSOURCE
1222557การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกแบบสำรวจตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การIN-HOUSE
1232557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1242557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1252557Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1262557Internet/e-mail IN-HOUSE
1272557Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1282557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1292557Microsoft Access 2007 เบื้องต้นOUTSOURCE
1302557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1312557การใช้งานระบบคำสั่งIN-HOUSE
1322557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2OUTSOURCE
1332557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1342557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
1352557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูงOUTSOURCE
1362557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1372557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศIN-HOUSE
1382557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip AlbumOUTSOURCE
1392557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1402557การพัฒนา Web service ด้วย RESTOUTSOURCE
1412557Social Media ProgrammingOUTSOURCE
1422557iReport and Jasper ServerOUTSOURCE
1432557Responsive Web DesignOUTSOURCE
1442557PHP Web servicesOUTSOURCE
1452556Web Application and Programming in J2EEOUTSOURCE
1462556Java ProgrammingOUTSOURCE
1472556Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1482556Internet/e-mailIN-HOUSE
1492556Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1502556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2IN-HOUSE
1512556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1IN-HOUSE
1522556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1532556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ LightworksOUTSOURCE
1542556OpenOffice.org DrawOUTSOURCE
1552556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1562556สร้างงาน 3D Animation ด้วย BlenderOUTSOURCE
1572556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1582556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ OUTSOURCE
1592556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1602556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1612556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1622556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1632556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer OUTSOURCE
1642556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูงOUTSOURCE
1652556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้นOUTSOURCE
1662556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5OUTSOURCE
1672556MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลOUTSOURCE
1682556การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQLOUTSOURCE
1692555Drupal AdvancedOUTSOURCE
1702555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007OUTSOURCE
1712555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปOUTSOURCE
1722555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยOUTSOURCE
1732555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1742555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere ProOUTSOURCE
1752555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการOUTSOURCE
1762555การสร้างมัลติมีเดียด้วย FlashOUTSOURCE
1772555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท IN-HOUSE
1782555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4IN-HOUSE
1792555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3IN-HOUSE
1802555Internet and EmailIN-HOUSE
1812555Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
1822555Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1832555OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
1842555OpenOffice.org ImpressIN-HOUSE
1852555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1862555การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1872554aaaIN-HOUSE
1882554AJAX Programming with PHPOUTSOURCE
1892554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1902554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1912554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateIN-HOUSE
1922554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์IN-HOUSE
1932554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStatOUTSOURCE
1942554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียIN-HOUSE
1952554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1962554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐOUTSOURCE
1972554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project OUTSOURCE
1982554OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
1992554การตกแต่งภาพดิจิตอลIN-HOUSE
2002554การใช้งานโปรแกรม GIMPIN-HOUSE
2012554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดOUTSOURCE
2022554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบIN-HOUSE
2032554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารIN-HOUSE
2042554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3IN-HOUSE
2052554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2IN-HOUSE
2062554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1IN-HOUSE
2072554Internet and EmailIN-HOUSE
2082554Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2092554Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก