หลักสูตรอบรม

รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก
12563เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
22563การใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมIN-HOUSE
32563Data Visualization and Visual Analytics with Power BIOUTSOURCE
42563การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2563OUTSOURCE
52563การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 2563OUTSOURCE
62563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.)OUTSOURCE
72563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม)OUTSOURCE
82563Python ProgrammingOUTSOURCE
92563การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
102563การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video EditorOUTSOURCE
112563Data Visualization with Tableau PublicOUTSOURCE
122563เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
132563สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data ScienceOUTSOURCE
142563เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
152563การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
162563สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
172563วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook PageOUTSOURCE
182562การใช้ประโยชน์จาก Big DataOUTSOURCE
192562การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R GuiOUTSOURCE
202562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.IN-HOUSE
212562ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์OUTSOURCE
222562การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
232562Building Systems with DockerOUTSOURCE
242562Introduction to DockerOUTSOURCE
252562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิดOUTSOURCE
262562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
272562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
282562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open sourceOUTSOURCE
292562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.IN-HOUSE
302562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) IN-HOUSE
312562Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
322562Microsoft PowerPointIN-HOUSE
332562Internet/e-mailIN-HOUSE
342562Microsoft ExcelIN-HOUSE
352562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)OUTSOURCE
362562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์OUTSOURCE
372562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel OUTSOURCE
382562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google FormIN-HOUSE
392562การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
402562วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
412562เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูงOUTSOURCE
422562การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ InkscapeOUTSOURCE
432562Technique Tips & Tricks in Microsoft WordOUTSOURCE
442562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม BaseOUTSOURCE
452562การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
462562สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
472561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัลOUTSOURCE
482561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กรOUTSOURCE
492561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
502561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่OUTSOURCE
512561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
522561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)OUTSOURCE
532561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular FrameworkOUTSOURCE
542561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย AngularOUTSOURCE
552561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
562561Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
572561การสร้าง Website ด้วย WordpressOUTSOURCE
582561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
592561Advance Android ProgrammingOUTSOURCE
602561 Introduction to Android Programming OUTSOURCE
612561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการIN-HOUSE
622561Microsoft PowerPointIN-HOUSE
632561Internet/e-mailIN-HOUSE
642561Microsoft ExcelIN-HOUSE
652561การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณOUTSOURCE
662561การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPointOUTSOURCE
672561PHP Ajax with jQueryOUTSOURCE
682561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.IN-HOUSE
692561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
702561การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
712560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 IN-HOUSE
722560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
732560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google FormOUTSOURCE
742560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร OUTSOURCE
752560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)OUTSOURCE
762560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย InkscapeOUTSOURCE
772560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
782560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
792560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
802560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มOUTSOURCE
812560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)IN-HOUSE
822560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)OUTSOURCE
832560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)OUTSOURCE
842560Advanced Microsoft ExcelOUTSOURCE
852560Microsoft PowerPointIN-HOUSE
862560Internet/e-mailIN-HOUSE
872560Microsoft ExcelIN-HOUSE
882560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT)OUTSOURCE
892560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.OUTSOURCE
902560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
912560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
922560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม OUTSOURCE
932560MongoDB (No SQL)OUTSOURCE
942560การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2OUTSOURCE
952560การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.IN-HOUSE
962560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุOUTSOURCE
972560การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณOUTSOURCE
982560การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2OUTSOURCE
992560การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDFIN-HOUSE
1002560การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐานOUTSOURCE
1012560การใช้งาน Google CalendarIN-HOUSE
1022560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
1032559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIN-HOUSE
1042559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : AdvancedOUTSOURCE
1052559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurveyOUTSOURCE
1062559Search Engine Optimization (SEO)OUTSOURCE
1072559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : BasicOUTSOURCE
1082559Web AccessibilityOUTSOURCE
1092559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1102559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปIN-HOUSE
1112559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1122559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DrupalOUTSOURCE
1132559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานOUTSOURCE
1142559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1152559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกOUTSOURCE
1162559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย WekaOUTSOURCE
1172559การสร้างระบบ e-learning ด้วย MoodleOUTSOURCE
1182559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กรOUTSOURCE
1192559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1202559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1212559Internet / E-mailIN-HOUSE
1222559Microsoft Power PointIN-HOUSE
1232559Microsoft ExcelIN-HOUSE
1242559การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.IN-HOUSE
1252558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1262558PivotTable and PivotChart ด้วย ExcelOUTSOURCE
1272558Google AppsOUTSOURCE
1282558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคตOUTSOURCE
1292558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.OUTSOURCE
1302558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe IndesignOUTSOURCE
1312558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe PhotoshopOUTSOURCE
1322558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8OUTSOURCE
1332558Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1342558Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1352558การใช้งาน Internet และ E-mailIN-HOUSE
1362558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source SoftwareOUTSOURCE
1372558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1382558เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน ExcelOUTSOURCE
1392558เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูงOUTSOURCE
1402558การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft ExcelOUTSOURCE
1412558Joomla Template DesignOUTSOURCE
1422558Microsoft Access 2010OUTSOURCE
1432558การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานOUTSOURCE
1442557การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกแบบสำรวจตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การIN-HOUSE
1452557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้นOUTSOURCE
1462557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
1472557Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1482557Internet/e-mail IN-HOUSE
1492557Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1502557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ExcelOUTSOURCE
1512557Microsoft Access 2007 เบื้องต้นOUTSOURCE
1522557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
1532557การใช้งานระบบคำสั่งIN-HOUSE
1542557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2OUTSOURCE
1552557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1562557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพOUTSOURCE
1572557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูงOUTSOURCE
1582557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูงOUTSOURCE
1592557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศIN-HOUSE
1602557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip AlbumOUTSOURCE
1612557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1622557การพัฒนา Web service ด้วย RESTOUTSOURCE
1632557Social Media ProgrammingOUTSOURCE
1642557iReport and Jasper ServerOUTSOURCE
1652557Responsive Web DesignOUTSOURCE
1662557PHP Web servicesOUTSOURCE
1672556Web Application and Programming in J2EEOUTSOURCE
1682556Java ProgrammingOUTSOURCE
1692556Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
1702556Internet/e-mailIN-HOUSE
1712556Microsoft PowerPoint 2007IN-HOUSE
1722556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2IN-HOUSE
1732556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1IN-HOUSE
1742556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusOUTSOURCE
1752556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ LightworksOUTSOURCE
1762556OpenOffice.org DrawOUTSOURCE
1772556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurveyOUTSOURCE
1782556สร้างงาน 3D Animation ด้วย BlenderOUTSOURCE
1792556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1802556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ OUTSOURCE
1812556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1822556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่OUTSOURCE
1832556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based ManagementIN-HOUSE
1842556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource SoftwareOUTSOURCE
1852556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer OUTSOURCE
1862556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูงOUTSOURCE
1872556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้นOUTSOURCE
1882556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5OUTSOURCE
1892556MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลOUTSOURCE
1902556การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQLOUTSOURCE
1912555Drupal AdvancedOUTSOURCE
1922555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007OUTSOURCE
1932555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปOUTSOURCE
1942555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยOUTSOURCE
1952555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
1962555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere ProOUTSOURCE
1972555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการOUTSOURCE
1982555การสร้างมัลติมีเดียด้วย FlashOUTSOURCE
1992555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท IN-HOUSE
2002555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4IN-HOUSE
2012555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3IN-HOUSE
2022555Internet and EmailIN-HOUSE
2032555Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2042555Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2052555OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2062555OpenOffice.org ImpressIN-HOUSE
2072555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2082555การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
2092554aaaIN-HOUSE
2102554AJAX Programming with PHPOUTSOURCE
2112554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateOUTSOURCE
2122554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย DrupalOUTSOURCE
2132554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe CaptivateIN-HOUSE
2142554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์IN-HOUSE
2152554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStatOUTSOURCE
2162554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียIN-HOUSE
2172554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์IN-HOUSE
2182554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐOUTSOURCE
2192554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project OUTSOURCE
2202554OpenOffice.org WriterIN-HOUSE
2212554การตกแต่งภาพดิจิตอลIN-HOUSE
2222554การใช้งานโปรแกรม GIMPIN-HOUSE
2232554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดOUTSOURCE
2242554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบIN-HOUSE
2252554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารIN-HOUSE
2262554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3IN-HOUSE
2272554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2IN-HOUSE
2282554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1IN-HOUSE
2292554Internet and EmailIN-HOUSE
2302554Microsoft Powerpoint 2007IN-HOUSE
2312554Microsoft Excel 2007IN-HOUSE
ลำดับที่ ปี ชื่อหลักสูตร วิทยากรจาก