จำนวนผู้ลงทะเบียน

รายชื่อหลักสูตร

ลำดับที่ วันที่ หลักสูตร #วัน #คน  
21 - 23 ก.ย. 2563เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 337 
17 - 19 ส.ค. 2563Data Visualization and Visual Analytics with Power BI 337 
30 ก.ค. 2563การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2563 128 
29 ก.ค. 2563การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 2563 133 
15 - 17 ก.ค. 2563Python Programming 331 
30 มิ.ย. 2563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.) 154 
30 มิ.ย. 2563สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม) 130 
23 - 25 มี.ค. 2563Python Programming 337 
11 - 13 มี.ค. 2563การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 345 
26 - 28 ก.พ. 2563การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor 324 
22 - 24 ม.ค. 2563Data Visualization with Tableau Public 328 
15 - 17 ม.ค. 2563เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel 338 
07 ม.ค. 2563สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science 1122 
23 - 25 ธ.ค. 2562วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook Page 334 
16 - 18 ธ.ค. 2562การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint 329 
19 พ.ย. 2562เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ 136 
18 พ.ย. 2562สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form 131 
09 ส.ค. 2562การใช้ประโยชน์จาก Big Data 132 
07 - 09 ส.ค. 2562การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R Gui 318 
10 - 12 ก.ค. 2562การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง 330 
09 ก.ค. 2562ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 178 
18 - 20 มิ.ย. 2562Building Systems with Docker 326 
05 - 07 มิ.ย. 2562Introduction to Docker 335 
16 พ.ค. 2562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด 181 
14 พ.ค. 2562Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 215 
13 พ.ค. 2562Microsoft Excel ครั้งที่ 215 
13 พ.ค. 2562Internet/e-mail ครั้งที่ 215 
03 - 05 เม.ย. 2562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 323 
21 - 22 มี.ค. 2562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open source 226 
27 - 28 ก.พ. 2562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) 213 
26 ก.พ. 2562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท. 124 
13 - 15 ก.พ. 2562Advanced Microsoft Excel 323 
30 ม.ค. 2562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์ 125 
29 ม.ค. 2562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework) 177 
21 - 22 ม.ค. 2562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel 235 
15 ม.ค. 2562Internet/e-mail 121 
14 ม.ค. 2562Microsoft Excel 123 
14 ม.ค. 2562Microsoft PowerPoint 12 
19 ธ.ค. 2561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form 114 
17 ธ.ค. 2561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 215 
13 - 14 ธ.ค. 2561วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka 220 
06 - 07 ธ.ค. 2561เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง 220 
26 - 28 พ.ย. 2561การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape 318 
22 - 23 พ.ย. 2561Technique Tips & Tricks in Microsoft Word 222 
12 - 14 พ.ย. 2561การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base 38 
30 ต.ค. 2561การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ 134 
26 ต.ค. 2561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software 130 
12 ก.ย. 2561Microsoft Excel ครั้งที่ 3114 
11 ก.ย. 2561Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 318 
11 ก.ย. 2561Internet/e-mail ครั้งที่ 3115 
31 ส.ค. 2561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล 1103 
23 - 24 ก.ค. 2561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร 225 
13 ก.ค. 2561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่ 137 
13 - 15 มิ.ย. 2561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape) 327 
11 มิ.ย. 2561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่ 16 
08 มิ.ย. 2561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 3119 
23 - 25 พ.ค. 2561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular Framework 312 
16 - 18 พ.ค. 2561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Angular 319 
11 พ.ค. 2561Microsoft Excel ครั้งที่ 2114 
10 พ.ค. 2561Internet/e-mail ครั้งที่ 2116 
10 พ.ค. 2561Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 216 
25 - 27 เม.ย. 2561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA) 322 
02 - 04 เม.ย. 2561Advanced Microsoft Excel 341 
22 - 23 มี.ค. 2561การสร้าง Website ด้วย Wordpress 221 
05 - 07 มี.ค. 2561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X) 338 
15 - 16 ก.พ. 2561Advance Android Programming 211 
05 - 07 ก.พ. 2561 Introduction to Android Programming 317 
26 ม.ค. 2561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ 126 
16 ม.ค. 2561Microsoft PowerPoint 18 
15 ม.ค. 2561Microsoft Excel 112 
15 ม.ค. 2561Internet/e-mail 112 
20 - 22 ธ.ค. 2560การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint 340 
12 - 14 ธ.ค. 2560PHP Ajax with jQuery 312 
08 ธ.ค. 2560การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2142 
07 ธ.ค. 2560การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1143 
30 พ.ย. 2560การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 1118 
30 พ.ย. 2560การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 2118 
27 พ.ย. 2560สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software 123 
18 ต.ค. 2560การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1139 
18 ต.ค. 2560การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2122 
14 ก.ย. 2560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 178 
13 ก.ย. 2560Microsoft PowerPoint 120 
12 ก.ย. 2560Microsoft Excel 126 
12 ก.ย. 2560Internet/e-mail 120 
12 - 14 ก.ค. 2560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape 324 
30 มิ.ย. 2560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 131 
28 - 29 มิ.ย. 2560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร 217 
24 พ.ค. 2560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 118 
23 พ.ค. 2560Microsoft PowerPoint 15 
22 พ.ค. 2560Microsoft Excel 113 
22 พ.ค. 2560Internet/e-mail 113 
17 - 19 พ.ค. 2560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic) 330 
25 - 27 เม.ย. 2560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape 38 
29 - 31 มี.ค. 2560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA) 325 
23 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 142 
20 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 138 
15 มี.ค. 2560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 119 
14 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 139 
13 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 135 
06 - 08 มี.ค. 2560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X) 322 
22 - 24 ก.พ. 2560Advanced Microsoft Excel 321 
18 ม.ค. 2560Microsoft PowerPoint 12 
16 ม.ค. 2560Microsoft Excel 110 
16 ม.ค. 2560Internet/e-mail 18 
06 ม.ค. 2560การใช้งาน Google Calendar รุ่นที่ 2138 
21 - 23 ธ.ค. 2559MongoDB (No SQL) 312 
14 - 16 ธ.ค. 2559การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2 37 
09 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 130 
09 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค. 12 
08 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 130 
07 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 131 
06 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT) 15 
28 - 30 พ.ย. 2559การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2 312 
25 พ.ย. 2559การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท. 123 
24 พ.ย. 2559การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF 119 
21 - 23 พ.ย. 2559การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน 311 
09 พ.ย. 2559การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ 110 
08 พ.ย. 2559การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ 15 
31 ต.ค. 2559การใช้งาน Google Calendar 116 
26 - 28 ต.ค. 2559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 338 
21 - 23 ก.ย. 2559Search Engine Optimization (SEO) 311 
12 - 14 ก.ย. 2559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Advanced 310 
06 - 08 ก.ย. 2559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurvey 314 
06 ก.ย. 2559Microsoft Power Point 13 
15 - 17 ส.ค. 2559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Basic 310 
02 ส.ค. 2559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113 
27 - 29 ก.ค. 2559Web Accessibility 315 
21 - 22 ก.ค. 2559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูง 215 
06 - 08 ก.ค. 2559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น 324 
27 - 29 มิ.ย. 2559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ครั้งที่ 2340 
22 - 24 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal 310 
09 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 5137 
09 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 6144 
08 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 3158 
08 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4135 
07 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 1140 
07 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 2130 
26 พ.ค. 2559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 127 
24 พ.ค. 2559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1152 
24 พ.ค. 2559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2150 
02 พ.ค. 2559Microsoft Power Point 14 
29 เม.ย. 2559Internet / E-mail 18 
28 เม.ย. 2559Microsoft Excel 18 
25 - 27 เม.ย. 2559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka 325 
20 - 22 เม.ย. 2559การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle 312 
31 - 01 เม.ย. 2559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร 226 
28 - 30 มี.ค. 2559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel 335 
21 - 23 มี.ค. 2559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel 328 
07 - 08 มี.ค. 2559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 229 
13 ม.ค. 2559Microsoft Power Point 114 
12 ม.ค. 2559Internet / E-mail 111 
11 ม.ค. 2559Microsoft Excel 118 
23 ธ.ค. 2558การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. 129 
11 พ.ย. 2558การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. 125 
31 - 02 ก.ย. 2558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel 334 
26 - 28 ส.ค. 2558PivotTable and PivotChart ด้วย Excel 326 
04 ส.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 11129 
04 ส.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 12134 
20 - 22 ก.ค. 2558Google Apps 320 
15 - 17 ก.ค. 2558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต 333 
06 ก.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 9116 
06 ก.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 10117 
08 มิ.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 7125 
08 มิ.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 8116 
20 พ.ค. 2558การใช้งาน Internet และ E-mail 13 
19 พ.ค. 2558Microsoft PowerPoint 2007 12 
18 พ.ค. 2558Microsoft Excel 2007 15 
07 พ.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 5116 
07 พ.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 6115 
07 เม.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 418 
07 เม.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 3127 
09 - 11 มี.ค. 2558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Indesign 320 
02 มี.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 1124 
02 มี.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 2117 
25 - 27 ก.พ. 2558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe Photoshop 328 
16 ก.พ. 2558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 116 
29 - 30 ม.ค. 2558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software 210 
26 - 28 ม.ค. 2558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey 327 
07 ม.ค. 2558Microsoft PowerPoint 2007 16 
06 ม.ค. 2558Microsoft Excel 2007 116 
05 ม.ค. 2558การใช้งาน Internet และ E-mail 18 
22 - 24 ธ.ค. 2557เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน Excel 319 
15 - 17 ธ.ค. 2557เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง 314 
01 - 03 ธ.ค. 2557การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel 325 
26 - 28 พ.ย. 2557Joomla Template Design 323 
18 - 20 พ.ย. 2557Microsoft Access 2010 316 
12 - 14 พ.ย. 2557การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 324 
24 - 26 ก.ย. 2557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น 323 
23 ก.ย. 2557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1116 
23 ก.ย. 2557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 215 
17 ก.ย. 2557Microsoft PowerPoint 2007 15 
16 ก.ย. 2557Internet/e-mail 11 
15 ก.ย. 2557Microsoft Excel 2007 14 
23 - 25 มิ.ย. 2557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel 320 
18 - 20 มิ.ย. 2557Microsoft Access 2007 เบื้องต้น 317 
11 - 13 มิ.ย. 2557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe Captivate 312 
28 พ.ค. 2557Microsoft PowerPoint 2007 12 
27 พ.ค. 2557Internet/e-mail 14 
26 พ.ค. 2557Microsoft Excel 2007 18 
19 - 21 พ.ค. 2557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2 328 
15 - 16 พ.ค. 2557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software 215 
30 - 01 พ.ค. 2557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ 229 
28 - 29 เม.ย. 2557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง 230 
24 เม.ย. 2557การใช้งานระบบคำสั่ง 117 
08 - 10 เม.ย. 2557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง 331 
01 - 02 เม.ย. 2557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album 229 
26 - 28 มี.ค. 2557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus 323 
13 - 14 มี.ค. 2557การพัฒนา Web service ด้วย REST 211 
05 มี.ค. 2557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 113 
19 - 20 ธ.ค. 2556Social Media Programming 216 
11 - 13 ธ.ค. 2556iReport and Jasper Server 312 
25 - 29 พ.ย. 2556PHP Web services 519 
21 - 22 พ.ย. 2556Responsive Web Design 226 
30 - 04 ต.ค. 2556Web Application and Programming in J2EE 511 
19 - 25 ก.ย. 2556Java Programming 711 
13 ก.ย. 2556Microsoft Excel 2007 121 
12 ก.ย. 2556Internet/e-mail 114 
11 ก.ย. 2556Microsoft PowerPoint 2007 113 
30 ส.ค. 2556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 136 
30 ส.ค. 2556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 133 
07 - 09 ส.ค. 2556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus 319 
31 - 02 ส.ค. 2556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Lightworks 322 
17 - 19 ก.ค. 2556OpenOffice.org Draw 310 
01 - 03 ก.ค. 2556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey 324 
24 - 26 มิ.ย. 2556สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender 318 
23 พ.ค. 2556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่ 129 
22 พ.ค. 2556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ 128 
21 พ.ค. 2556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่ 120 
20 พ.ค. 2556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่ 126 
24 เม.ย. 2556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2146 
23 เม.ย. 2556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1134 
27 - 28 มี.ค. 2556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software 226 
25 - 26 มี.ค. 2556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer 221 
21 - 23 ม.ค. 2556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูง 324 
16 - 18 ม.ค. 2556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้น 326 
09 - 11 ม.ค. 2556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5 325 
24 - 26 ธ.ค. 2555MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูล 319 
19 - 21 ธ.ค. 2555การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL 320 
26 ก.ย. 2555Internet and Email 17 
25 ก.ย. 2555Microsoft Excel 2007 116 
24 ก.ย. 2555Microsoft Powerpoint 2007 112 
15 - 17 ส.ค. 2555Drupal Advanced 318 
06 - 08 ส.ค. 2555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 333 
18 - 20 ก.ค. 2555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 316 
09 - 11 ก.ค. 2555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 324 
26 - 28 มิ.ย. 2555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere Pro 326 
18 - 20 มิ.ย. 2555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการ 331 
13 - 15 มิ.ย. 2555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal 322 
28 - 31 พ.ค. 2555การสร้างมัลติมีเดียด้วย Flash 431 
23 พ.ค. 2555Microsoft Powerpoint 2007 110 
22 พ.ค. 2555Microsoft Excel 2007 110 
21 พ.ค. 2555Internet and Email 16 
30 - 02 พ.ค. 2555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4 310 
25 - 27 เม.ย. 2555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3 311 
30 มี.ค. 2555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท 129 
29 มี.ค. 2555OpenOffice.org Writer 14 
28 มี.ค. 2555OpenOffice.org Impress 14 
27 มี.ค. 2555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 111 
26 ม.ค. 2555Microsoft Excel 2007 113 
25 ม.ค. 2555Microsoft Powerpoint 2007 18 
24 ม.ค. 2555Internet and Email 110 
21 ธ.ค. 2554การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007 141 
12 - 16 ก.ย. 2554AJAX Programming with PHP 525 
22 - 26 ส.ค. 2554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal 533 
08 - 10 ส.ค. 2554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Captivate 329 
28 ก.ค. 2554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 117 
25 - 27 ก.ค. 2554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStat 327 
22 ก.ค. 2554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย 115 
21 ก.ค. 2554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 122 
08 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 140 
07 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 137 
06 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 127 
05 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 145 
04 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 139 
27 พ.ค. 2554Internet and Email 15 
26 พ.ค. 2554Microsoft Powerpoint 2007 15 
25 พ.ค. 2554Microsoft Excel 2007 17 
20 - 22 เม.ย. 2554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project 320 
25 มี.ค. 2554OpenOffice.org Writer 110 
24 มี.ค. 2554การตกแต่งภาพดิจิตอล 123 
23 มี.ค. 2554การใช้งานโปรแกรม GIMP 19 
14 - 16 มี.ค. 2554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด 317 
11 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2 138 
11 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3 149 
10 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1 154 
10 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร 129 
09 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบ 123 
27 ม.ค. 2554Microsoft Powerpoint 2007 17 
26 ม.ค. 2554Microsoft Excel 2007 19 
ลำดับที่ วันที่ หลักสูตร #วัน #คน