กำหนดการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรมประจำปี

ที่ ปีงปม. เริ่มวันที่ ถึงวันที่ ชื่อหลักสูตร #วัน ลงทะเบียน
[#คนลงทะเบียน]
1256218 มิ.ย. 256220 มิ.ย. 2562Building Systems with Docker 3[28]
2256205 มิ.ย. 256207 มิ.ย. 2562Introduction to Docker 3[36]
3256216 พ.ค. 256216 พ.ค. 2562ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด 1[81]
4256214 พ.ค. 256214 พ.ค. 2562Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 21[5]
5256213 พ.ค. 256213 พ.ค. 2562Microsoft Excel ครั้งที่ 21[5]
6256213 พ.ค. 256213 พ.ค. 2562Internet/e-mail ครั้งที่ 21[5]
7256203 เม.ย. 256205 เม.ย. 2562การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 3[25]
8256221 มี.ค. 256222 มี.ค. 2562การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open source 2[27]
9256227 ก.พ. 256228 ก.พ. 2562Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.) 2[13]
10256226 ก.พ. 256226 ก.พ. 2562การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท. 1[24]
11256213 ก.พ. 256215 ก.พ. 2562Advanced Microsoft Excel 3[24]
12256230 ม.ค. 256230 ม.ค. 2562Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์ 1[25]
13256229 ม.ค. 256229 ม.ค. 2562กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework) 1[77]
14256221 ม.ค. 256222 ม.ค. 2562Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel 2[35]
15256215 ม.ค. 256215 ม.ค. 2562Internet/e-mail 1[21]
16256214 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562Microsoft Excel 1[23]
17256214 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562Microsoft PowerPoint 1[2]
18256219 ธ.ค. 256119 ธ.ค. 2561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form 1[14]
19256217 ธ.ค. 256117 ธ.ค. 2561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 11[0]
20256217 ธ.ค. 256117 ธ.ค. 2561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 21[5]
21256213 ธ.ค. 256114 ธ.ค. 2561วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka 2[20]
22256206 ธ.ค. 256107 ธ.ค. 2561เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง 2[20]
23256226 พ.ย. 256128 พ.ย. 2561การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape 3[18]
24256222 พ.ย. 256123 พ.ย. 2561Technique Tips & Tricks in Microsoft Word 2[22]
25256212 พ.ย. 256114 พ.ย. 2561การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base 3[8]
26256230 ต.ค. 256130 ต.ค. 2561การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ 1[34]
27256226 ต.ค. 256126 ต.ค. 2561สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software 1[30]
28256112 ก.ย. 256112 ก.ย. 2561Microsoft Excel ครั้งที่ 31[14]
29256111 ก.ย. 256111 ก.ย. 2561Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 31[8]
30256111 ก.ย. 256111 ก.ย. 2561Internet/e-mail ครั้งที่ 31[15]
31256131 ส.ค. 256131 ส.ค. 2561การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล 1[103]
32256123 ก.ค. 256124 ก.ค. 2561การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร 2[25]
33256113 ก.ค. 256113 ก.ค. 2561สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่ 1[37]
34256113 มิ.ย. 256115 มิ.ย. 2561การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape) 3[27]
35256111 มิ.ย. 256111 มิ.ย. 2561การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่ 1[6]
36256108 มิ.ย. 256108 มิ.ย. 2561การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 31[19]
37256123 พ.ค. 256125 พ.ค. 2561การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular Framework 3[12]
38256116 พ.ค. 256118 พ.ค. 2561ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Angular 3[19]
39256111 พ.ค. 256111 พ.ค. 2561Microsoft Excel ครั้งที่ 21[14]
40256110 พ.ค. 256110 พ.ค. 2561Internet/e-mail ครั้งที่ 21[16]
41256110 พ.ค. 256110 พ.ค. 2561Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 21[6]
42256125 เม.ย. 256127 เม.ย. 2561เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA) 3[22]
43256102 เม.ย. 256104 เม.ย. 2561Advanced Microsoft Excel 3[41]
44256122 มี.ค. 256123 มี.ค. 2561การสร้าง Website ด้วย Wordpress 2[21]
45256105 มี.ค. 256107 มี.ค. 2561เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X) 3[38]
46256115 ก.พ. 256116 ก.พ. 2561Advance Android Programming 2[11]
47256105 ก.พ. 256107 ก.พ. 2561 Introduction to Android Programming 3[17]
48256126 ม.ค. 256126 ม.ค. 2561การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ 1[26]
49256116 ม.ค. 256116 ม.ค. 2561Microsoft PowerPoint 1[8]
50256115 ม.ค. 256115 ม.ค. 2561Microsoft Excel 1[12]
51256115 ม.ค. 256115 ม.ค. 2561Internet/e-mail 1[12]
52256120 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 2560การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint 3[40]
53256112 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 2560PHP Ajax with jQuery 3[12]
54256108 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 2560การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 21[42]
55256107 ธ.ค. 256007 ธ.ค. 2560การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 11[43]
56256130 พ.ย. 256030 พ.ย. 2560การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 11[18]
57256130 พ.ย. 256030 พ.ย. 2560การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 21[18]
58256127 พ.ย. 256027 พ.ย. 2560สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software 1[23]
59256118 ต.ค. 256018 ต.ค. 2560การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 11[39]
60256118 ต.ค. 256018 ต.ค. 2560การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 21[22]
61256014 ก.ย. 256014 ก.ย. 2560การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1[78]
62256013 ก.ย. 256013 ก.ย. 2560Microsoft PowerPoint 1[20]
63256012 ก.ย. 256012 ก.ย. 2560Microsoft Excel 1[26]
64256012 ก.ย. 256012 ก.ย. 2560Internet/e-mail 1[20]
65256012 ก.ค. 256014 ก.ค. 2560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape 3[24]
66256030 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 2560การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 1[31]
67256028 มิ.ย. 256029 มิ.ย. 2560การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร 2[17]
68256024 พ.ค. 256024 พ.ค. 2560การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 1[18]
69256023 พ.ค. 256023 พ.ค. 2560Microsoft PowerPoint 1[5]
70256022 พ.ค. 256022 พ.ค. 2560Microsoft Excel 1[13]
71256022 พ.ค. 256022 พ.ค. 2560Internet/e-mail 1[13]
72256017 พ.ค. 256019 พ.ค. 2560การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic) 3[30]
73256025 เม.ย. 256027 เม.ย. 2560การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape 3[8]
74256029 มี.ค. 256031 มี.ค. 2560เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA) 3[25]
75256023 มี.ค. 256023 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการกันเงินงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[42]
76256020 มี.ค. 256020 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[38]
77256015 มี.ค. 256015 มี.ค. 2560การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 1[19]
78256014 มี.ค. 256014 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[39]
79256013 มี.ค. 256013 มี.ค. 2560การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[35]
80256006 มี.ค. 256008 มี.ค. 2560เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X) 3[22]
81256022 ก.พ. 256024 ก.พ. 2560Advanced Microsoft Excel 3[21]
82256018 ม.ค. 256018 ม.ค. 2560Microsoft PowerPoint 1[2]
83256016 ม.ค. 256016 ม.ค. 2560Microsoft Excel 1[10]
84256016 ม.ค. 256016 ม.ค. 2560Internet/e-mail 1[8]
85256006 ม.ค. 256006 ม.ค. 2560การใช้งาน Google Calendar รุ่นที่ 21[38]
86256021 ธ.ค. 255923 ธ.ค. 2559MongoDB (No SQL) 3[12]
87256014 ธ.ค. 255916 ธ.ค. 2559การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2 3[7]
88256009 ธ.ค. 255909 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[30]
89256009 ธ.ค. 255909 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค. 1[2]
90256008 ธ.ค. 255908 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[30]
91256007 ธ.ค. 255907 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 1[31]
92256006 ธ.ค. 255906 ธ.ค. 2559การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับ System Administrator (IT) 1[5]
93256028 พ.ย. 255930 พ.ย. 2559การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2 3[12]
94256025 พ.ย. 255925 พ.ย. 2559การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท. 1[23]
95256024 พ.ย. 255924 พ.ย. 2559การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF 1[19]
96256021 พ.ย. 255923 พ.ย. 2559การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน 3[11]
97256009 พ.ย. 255909 พ.ย. 2559การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ 1[10]
98256008 พ.ย. 255908 พ.ย. 2559การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ 1[5]
99256031 ต.ค. 255931 ต.ค. 2559การใช้งาน Google Calendar 1[16]
100256026 ต.ค. 255928 ต.ค. 2559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 3[38]
101255921 ก.ย. 255923 ก.ย. 2559Search Engine Optimization (SEO) 3[11]
102255912 ก.ย. 255914 ก.ย. 2559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Advanced 3[10]
103255906 ก.ย. 255908 ก.ย. 2559ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurvey 3[14]
104255906 ก.ย. 255906 ก.ย. 2559Microsoft Power Point 1[3]
105255915 ส.ค. 255917 ส.ค. 2559การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Basic 3[10]
106255902 ส.ค. 255902 ส.ค. 2559การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1[13]
107255927 ก.ค. 255929 ก.ค. 2559Web Accessibility 3[15]
108255921 ก.ค. 255922 ก.ค. 2559เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูง 2[15]
109255906 ก.ค. 255908 ก.ค. 2559การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น 3[24]
110255927 มิ.ย. 255929 มิ.ย. 2559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ครั้งที่ 23[40]
111255922 มิ.ย. 255924 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal 3[10]
112255909 มิ.ย. 255909 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 51[37]
113255909 มิ.ย. 255909 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 61[44]
114255908 มิ.ย. 255908 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 31[58]
115255908 มิ.ย. 255908 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 41[35]
116255907 มิ.ย. 255907 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 11[40]
117255907 มิ.ย. 255907 มิ.ย. 2559การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 21[30]
118255926 พ.ค. 255926 พ.ค. 2559การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 1[27]
119255924 พ.ค. 255924 พ.ค. 2559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 11[52]
120255924 พ.ค. 255924 พ.ค. 2559การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 21[50]
121255902 พ.ค. 255902 พ.ค. 2559Microsoft Power Point 1[4]
122255929 เม.ย. 255929 เม.ย. 2559Internet / E-mail 1[8]
123255928 เม.ย. 255928 เม.ย. 2559Microsoft Excel 1[8]
124255925 เม.ย. 255927 เม.ย. 2559วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka 3[25]
125255920 เม.ย. 255922 เม.ย. 2559การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle 3[12]
126255931 มี.ค. 255901 เม.ย. 2559การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร 2[26]
127255928 มี.ค. 255930 มี.ค. 2559สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel 3[35]
128255921 มี.ค. 255923 มี.ค. 2559เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel 3[28]
129255907 มี.ค. 255908 มี.ค. 2559การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 2[29]
130255913 ม.ค. 255913 ม.ค. 2559Microsoft Power Point 1[14]
131255912 ม.ค. 255912 ม.ค. 2559Internet / E-mail 1[11]
132255911 ม.ค. 255911 ม.ค. 2559Microsoft Excel 1[18]
133255923 ธ.ค. 255823 ธ.ค. 2558การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. 1[29]
134255911 พ.ย. 255811 พ.ย. 2558การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. 1[25]
135255831 ส.ค. 255802 ก.ย. 2558สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel 3[34]
136255826 ส.ค. 255828 ส.ค. 2558PivotTable and PivotChart ด้วย Excel 3[26]
137255804 ส.ค. 255804 ส.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 111[29]
138255804 ส.ค. 255804 ส.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 121[34]
139255820 ก.ค. 255822 ก.ค. 2558Google Apps 3[20]
140255815 ก.ค. 255817 ก.ค. 2558เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต 3[33]
141255806 ก.ค. 255806 ก.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 91[16]
142255806 ก.ค. 255806 ก.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 101[17]
143255808 มิ.ย. 255808 มิ.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 71[25]
144255808 มิ.ย. 255808 มิ.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 81[16]
145255820 พ.ค. 255820 พ.ค. 2558การใช้งาน Internet และ E-mail 1[3]
146255819 พ.ค. 255819 พ.ค. 2558Microsoft PowerPoint 2007 1[2]
147255818 พ.ค. 255818 พ.ค. 2558Microsoft Excel 2007 1[5]
148255807 พ.ค. 255807 พ.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 51[16]
149255807 พ.ค. 255807 พ.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 61[15]
150255807 เม.ย. 255807 เม.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 41[8]
151255807 เม.ย. 255807 เม.ย. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 31[27]
152255809 มี.ค. 255811 มี.ค. 2558การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Indesign 3[20]
153255802 มี.ค. 255802 มี.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 11[24]
154255802 มี.ค. 255802 มี.ค. 2558การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 21[17]
155255825 ก.พ. 255827 ก.พ. 2558ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe Photoshop 3[28]
156255816 ก.พ. 255816 ก.พ. 2558การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 1[16]
157255829 ม.ค. 255830 ม.ค. 2558สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software 2[10]
158255826 ม.ค. 255828 ม.ค. 2558สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey 3[27]
159255807 ม.ค. 255807 ม.ค. 2558Microsoft PowerPoint 2007 1[6]
160255806 ม.ค. 255806 ม.ค. 2558Microsoft Excel 2007 1[16]
161255805 ม.ค. 255805 ม.ค. 2558การใช้งาน Internet และ E-mail 1[8]
162255822 ธ.ค. 255724 ธ.ค. 2557เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน Excel 3[19]
163255815 ธ.ค. 255717 ธ.ค. 2557เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง 3[14]
164255801 ธ.ค. 255703 ธ.ค. 2557การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel 3[25]
165255826 พ.ย. 255728 พ.ย. 2557Joomla Template Design 3[23]
166255818 พ.ย. 255720 พ.ย. 2557Microsoft Access 2010 3[16]
167255812 พ.ย. 255714 พ.ย. 2557การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3[24]
168255724 ก.ย. 255726 ก.ย. 2557การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น 3[23]
169255723 ก.ย. 255723 ก.ย. 2557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11[16]
170255723 ก.ย. 255723 ก.ย. 2557การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 21[5]
171255717 ก.ย. 255717 ก.ย. 2557Microsoft PowerPoint 2007 1[5]
172255716 ก.ย. 255716 ก.ย. 2557Internet/e-mail 1[1]
173255715 ก.ย. 255715 ก.ย. 2557Microsoft Excel 2007 1[4]
174255723 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2557การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel 3[20]
175255718 มิ.ย. 255720 มิ.ย. 2557Microsoft Access 2007 เบื้องต้น 3[17]
176255711 มิ.ย. 255713 มิ.ย. 2557สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe Captivate 3[12]
177255728 พ.ค. 255728 พ.ค. 2557Microsoft PowerPoint 2007 1[2]
178255727 พ.ค. 255727 พ.ค. 2557Internet/e-mail 1[4]
179255726 พ.ค. 255726 พ.ค. 2557Microsoft Excel 2007 1[8]
180255719 พ.ค. 255721 พ.ค. 2557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2 3[28]
181255715 พ.ค. 255716 พ.ค. 2557สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software 2[15]
182255730 เม.ย. 255701 พ.ค. 2557เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ 2[29]
183255728 เม.ย. 255729 เม.ย. 2557เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง 2[30]
184255724 เม.ย. 255724 เม.ย. 2557การใช้งานระบบคำสั่ง 1[17]
185255708 เม.ย. 255710 เม.ย. 2557เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง 3[31]
186255701 เม.ย. 255702 เม.ย. 2557เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album 2[29]
187255726 มี.ค. 255728 มี.ค. 2557การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus 3[23]
188255713 มี.ค. 255714 มี.ค. 2557การพัฒนา Web service ด้วย REST 2[11]
189255705 มี.ค. 255705 มี.ค. 2557การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 1[13]
190255719 ธ.ค. 255620 ธ.ค. 2556Social Media Programming 2[16]
191255711 ธ.ค. 255613 ธ.ค. 2556iReport and Jasper Server 3[12]
192255725 พ.ย. 255629 พ.ย. 2556PHP Web services 5[19]
193255721 พ.ย. 255622 พ.ย. 2556Responsive Web Design 2[26]
194255630 ก.ย. 255604 ต.ค. 2556Web Application and Programming in J2EE 5[11]
195255619 ก.ย. 255625 ก.ย. 2556Java Programming 7[11]
196255613 ก.ย. 255613 ก.ย. 2556Microsoft Excel 2007 1[21]
197255612 ก.ย. 255612 ก.ย. 2556Internet/e-mail 1[14]
198255611 ก.ย. 255611 ก.ย. 2556Microsoft PowerPoint 2007 1[13]
199255630 ส.ค. 255630 ส.ค. 2556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 1[36]
200255630 ส.ค. 255630 ส.ค. 2556การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 1[33]
201255607 ส.ค. 255609 ส.ค. 2556การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus 3[19]
202255631 ก.ค. 255602 ส.ค. 2556การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Lightworks 3[22]
203255617 ก.ค. 255619 ก.ค. 2556OpenOffice.org Draw 3[10]
204255601 ก.ค. 255603 ก.ค. 2556สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey 3[24]
205255624 มิ.ย. 255626 มิ.ย. 2556สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender 3[18]
206255623 พ.ค. 255623 พ.ค. 2556จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่ 1[29]
207255622 พ.ค. 255622 พ.ค. 2556จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่ 1[28]
208255621 พ.ค. 255621 พ.ค. 2556จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่ 1[20]
209255620 พ.ค. 255620 พ.ค. 2556จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่ 1[26]
210255624 เม.ย. 255624 เม.ย. 2556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 21[46]
211255623 เม.ย. 255623 เม.ย. 2556การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 11[34]
212255627 มี.ค. 255628 มี.ค. 2556สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software 2[26]
213255625 มี.ค. 255626 มี.ค. 2556การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer 2[21]
214255621 ม.ค. 255623 ม.ค. 2556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูง 3[24]
215255616 ม.ค. 255618 ม.ค. 2556การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้น 3[26]
216255609 ม.ค. 255611 ม.ค. 2556การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5 3[25]
217255624 ธ.ค. 255526 ธ.ค. 2555MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3[19]
218255619 ธ.ค. 255521 ธ.ค. 2555การบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL 3[20]
219255526 ก.ย. 255526 ก.ย. 2555Internet and Email 1[7]
220255525 ก.ย. 255525 ก.ย. 2555Microsoft Excel 2007 1[16]
221255524 ก.ย. 255524 ก.ย. 2555Microsoft Powerpoint 2007 1[12]
222255515 ส.ค. 255517 ส.ค. 2555Drupal Advanced 3[18]
223255506 ส.ค. 255508 ส.ค. 2555การสร้างรายงานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 3[33]
224255518 ก.ค. 255520 ก.ค. 2555วาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3[16]
225255509 ก.ค. 255511 ก.ค. 2555การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 3[24]
226255526 มิ.ย. 255528 มิ.ย. 2555สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere Pro 3[26]
227255518 มิ.ย. 255520 มิ.ย. 2555การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการ 3[31]
228255513 มิ.ย. 255515 มิ.ย. 2555การสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal 3[22]
229255528 พ.ค. 255531 พ.ค. 2555การสร้างมัลติมีเดียด้วย Flash 4[31]
230255523 พ.ค. 255523 พ.ค. 2555Microsoft Powerpoint 2007 1[10]
231255522 พ.ค. 255522 พ.ค. 2555Microsoft Excel 2007 1[10]
232255521 พ.ค. 255521 พ.ค. 2555Internet and Email 1[6]
233255530 เม.ย. 255502 พ.ค. 2555 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4 3[10]
234255525 เม.ย. 255527 เม.ย. 2555กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3 3[11]
235255530 มี.ค. 255530 มี.ค. 2555เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท 1[29]
236255529 มี.ค. 255529 มี.ค. 2555OpenOffice.org Writer 1[4]
237255528 มี.ค. 255528 มี.ค. 2555OpenOffice.org Impress 1[4]
238255527 มี.ค. 255527 มี.ค. 2555การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1[11]
239255526 ม.ค. 255526 ม.ค. 2555Microsoft Excel 2007 1[13]
240255525 ม.ค. 255525 ม.ค. 2555Microsoft Powerpoint 2007 1[8]
241255524 ม.ค. 255524 ม.ค. 2555Internet and Email 1[10]
242255521 ธ.ค. 255421 ธ.ค. 2554การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007 1[41]
243255412 ก.ย. 255416 ก.ย. 2554AJAX Programming with PHP 5[25]
244255422 ส.ค. 255426 ส.ค. 2554สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal 5[33]
245255408 ส.ค. 255410 ส.ค. 2554สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Captivate 3[29]
246255428 ก.ค. 255428 ก.ค. 2554Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1[17]
247255425 ก.ค. 255427 ก.ค. 2554เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStat 3[27]
248255422 ก.ค. 255422 ก.ค. 2554การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย 1[15]
249255421 ก.ค. 255421 ก.ค. 2554การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1[22]
250255408 ก.ค. 255408 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 1[40]
251255407 ก.ค. 255407 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 1[37]
252255406 ก.ค. 255406 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 1[27]
253255405 ก.ค. 255405 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 1[45]
254255404 ก.ค. 255404 ก.ค. 2554การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ 1[39]
255255427 พ.ค. 255427 พ.ค. 2554Internet and Email 1[5]
256255426 พ.ค. 255426 พ.ค. 2554Microsoft Powerpoint 2007 1[5]
257255425 พ.ค. 255425 พ.ค. 2554Microsoft Excel 2007 1[7]
258255420 เม.ย. 255422 เม.ย. 2554บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project 3[20]
259255425 มี.ค. 255425 มี.ค. 2554OpenOffice.org Writer 1[10]
260255424 มี.ค. 255424 มี.ค. 2554การตกแต่งภาพดิจิตอล 1[23]
261255423 มี.ค. 255423 มี.ค. 2554การใช้งานโปรแกรม GIMP 1[9]
262255414 มี.ค. 255416 มี.ค. 2554จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด 3[17]
263255411 มี.ค. 255411 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2 1[38]
264255411 มี.ค. 255411 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3 1[49]
265255410 มี.ค. 255410 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1 1[54]
266255410 มี.ค. 255410 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร 1[29]
267255409 มี.ค. 255409 มี.ค. 2554การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบ 1[23]
268255428 ม.ค. 255428 ม.ค. 2554Internet and Email 1[0]
269255427 ม.ค. 255427 ม.ค. 2554Microsoft Powerpoint 2007 1[7]
270255426 ม.ค. 255426 ม.ค. 2554Microsoft Excel 2007 1[9]
ที่ ปีงปม. เริ่มวันที่ ถึงวันที่ ชื่อหลักสูตร #วัน ลงทะเบียน
[#คนลงทะเบียน]