หลักสูตร : Microsoft Excel 2007

หลักสูตร Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 26 ม.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[CHECK-IN]
นายรัชนิกร พ้นภัยศวภ.023333875ratchanikorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตติมา เหมือนเสนสส.023333958่jittima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตติมา ปั้นจาดสส.023333927jittima.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววิมลศิริ ทองแตงสส.023333918vimonsiri_t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนทิรา ไกรสมุทร์สอ.023333741montira@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน