หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2
วันที่อบรม : 11 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายนรินทร์ ปั้นเทียน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์นก.023333936apaporn@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวเกศินี อุบลวิรัตนาสค.023333775artjung29@gmail.com[CHECK-IN]
นางจุฑาทิพ เหล่าวิศาลสุวรรณสค.023333775jutatip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณิชากมล อานิสงค์สค.023333786arunya@most.go.th[CONFIRMED]
นางพรรณี ฤทธิเดชสค.023333787phannee@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CONFIRMED]
นางพัชรี สร้อยทองพูลสค.023333794patcharee@most.go.th[CHECK-IN]
นายม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุลสค.023333793rittitep@most.go.th[CHECK-IN]
นายเรืองยุทธ โยปทุมสค.023333700เรืองยุทธ@most.go.th[CHECK-IN]
นายสรายุทธ ประอีกูลสค.0802888011สรายุทธ@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสค.023333795suphaphan@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศศิรัตน์ ฉุยฉายสนผ.023333738sasirat@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไฟศาลสนย.02-33337009ต่อ 3867nikomp@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นายรัชนิกร พ้นภัยสนย.02-33337009ต่อ 3875ratchanikorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุลสนย.02-33337009ต่อ 3868sarintip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐณัฎฐ์ อนิวรรตน์สบค.023333754natthanat@most.go.th[CONFIRMED]
นางบุษกล ภาประเวชสบค.023333747butsakon@most.go.th[CONFIRMED]
นายมงคล กรดนวมสบค.023333748mongkol@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333752varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางศรีศิลป์ ธนสารสิทธิกรสบค.023333756srisilp@most.go.th[CHECK-IN]
นางอบศิริ คลี่แดงสบค.023333757opesiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์สม.023333901thamaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายอุดม เปรมปรีสม.023333894audom@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3855wilawan.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางชุลีพร ชาญศิริสอ.023333738chuleeporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์สอ.023333979nattanradee@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวถิรประภา รัตนโชติสอ.023333735tiraprapa@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CONFIRMED]
นายสมาน ยะก๊บสอ.023333724saman@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจุฑามาศ ทองบางใบสอว.023333971arihide@hotmail.com[CHECK-IN]
นายเอกชัย เขื่อนมณีสอว.02-33337009ต่อ 3857aekachai@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน