หลักสูตร : เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
วันที่อบรม : 30 เม.ย. 2557 ถึง 01 พ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่งปส.025620133tiyaporn@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ กรีพรปส.025620123 ต่อ 1617saowanee.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพริมา เกิดอุดมมว.025775100parima@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์มว.025775100sutthirat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐ พานชูวงศ์วศ.02-2017235khanit@dss.go.th[CHECK-IN]
นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพวศ.022017034ssansanee@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางกาญจนา ปานุราชศลช.0819135307ganjana@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุมนมาศ คำทองศลช.0816258214sumonmas@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณศวภ.0864124540atchara.d@msot.go.th[CHECK-IN]
นางกรรณิการ์ กองเพชรสซ.044217040kannika@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมุทธมาศ วงศ์วานิชสทน.0866859443muttamas@hotmail.com[CHECK-IN]
นายวสุพันธุ์ วงษ์ดีสทน.024019889vasupan.29@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววิลาสินี กะกุลนิตย์สทน.0801041883Vilasineek@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพิมพ์นภัส เกิดผลสทอภ.0-2141-4444 z@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมาพร บุญหนุนสบค.023333752pattamaporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายภควัต บุญห่อสสน.026427034 ต่อ 631pakawat@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นายสนามชัย แพนดีสอว.02201700000176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทรัตน์ มหาสวัสดิ์สอวช.021605432 ต่อ 410nantarat@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวบงกช สืบสัจจวัฒน์สอวช.021605432 ต่อ 207bongkot@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเกตุกาญ อยู่ดีแก้วอพ.02-5779999 ต่อ 2125tao_link71@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวธนานุช กิ่งก้านอพ.0886877734nu_am26@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน