หลักสูตร : สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software

หลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่อบรม : 15 พ.ค. 2557 ถึง 16 พ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชยาภัสร์ สืบสิงห์มว.02-5775100chayapat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมรัตน์ เฉลิมพักตร์วว.02 577 9088premruth@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายวรวิทย์ อินทร์กงวว.02 577 9088worawit@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้วศ.022017298panarat@dss.go.th[CHECK-IN]
นายวสันต์ ธีระพิทยานนท์วศ.02201712800176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชาดา ทองมากสค.023333796ai-zaae@hotmail.com[CHECK-IN]
นายธานี คามเขตสทอภ.026172662tanee@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทราภรณ์ พวงมณีสทอภ.0904427721pattaraporn@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.0233339880089@most.go.th[CHECK-IN]
นายสนามชัย แพนดีสอว.02201700000176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมใจ โต๊ะทองอพ.084-1286111n_orchid999@hotmail.co.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน