หลักสูตร : เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2

หลักสูตร เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 19 พ.ค. 2557 ถึง 21 พ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววีระนุช ฤกษ์เกรียงไกรมว.025775100 ext 4116weeranuch@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์มว.025775100sutthirat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางเปรมใจ อรรถกิจการค้าวศ.022017154premjai@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพ สมใจเพ็งศท.0-2333-3700 ต่อ 7003supap.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราพรรณ น้ำสาศลช.026445499 ต่อ 143jiraphan@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจุติมา บุญยศศลช.0877338321jutima@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทรศลช.026445499 ext 137panisara@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชาดา ทองมากสค.023333796ai-zaae@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววัชรี นพศรีสทอภ.0-2141-4444 00176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรณวิภา เนตรสว่างสทอภ.0-2141-4444 00710@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทวินันท์ เทพประดิษฐสนย.0863366289koygusso_073@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์สนย.023333852monthakan.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทรรศน์ไท เพ็งผ่องสม.0872881754jp_pengpong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลิศา ทรัพย์พรสอ.02-333-3721chalisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤช เสนามนตรีอพ.080-6637983krit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวประณัดดา ชาธรรมาอพ.02-5779999 # 2116pranadda@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน