หลักสูตร : Microsoft Access 2007 เบื้องต้น

หลักสูตร Microsoft Access 2007 เบื้องต้น
วันที่อบรม : 18 มิ.ย. 2557 ถึง 20 มิ.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายอัครเดช สีมาพลกุลปส.025613012akaradech@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายปรีชา คำแหงวศ.022017194preecha_k@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัณฑนา ฤทธิเรืองเดชวศ.022017470muntana@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพ สมใจเพ็งศท.0-2333-3700 ต่อ 7003supap.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิริวิภา พูนหลำศวภ.02-333-3700 ext.5001siriwipa.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณศวภ.0864124540atchara.d@msot.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.0233339880089@most.go.th[CHECK-IN]
นายกชกร มูลสถานอพ.0819842576DanMoonsatan@gmail.com[CHECK-IN]
นายสุขเกษม อ่อนหวานอพ.02-5779999 Ext 1516sukhasam@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน