หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel
วันที่อบรม : 23 มิ.ย. 2557 ถึง 25 มิ.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาว ศิริพร โสระบุตรปส.0849012701soraboot@gmail.com[CHECK-IN]
นายปราลม จาดโห้ปส.02-5967600ต่อ2122pralom@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี สิงห์ชาปส.0856484927Toy2527@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญศิริ ศรีสารคามวว.025779000boonsiri@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางจิตตกานต์ อินเที่ยงวศ.02-2017322, 02-2017128Jittakant@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์วศ.022017449benchaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวหนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้งวศ.022017235sneungrutai@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพ สมใจเพ็งศท.0-2333-3700 ต่อ 7003supap.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษฎา ทองน้อยสทน.081-840-8042krisadat@tint.or.th[CHECK-IN]
นางธีรการต์ ชัยคงทองสทอภ.021414537thirakan@gisda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนฤมล ฤทธาพรมสม.0849611696nareumonritt@gmail.com[CHECK-IN]
นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์สม.0814449550rottawich@gmail.com[CHECK-IN]
นายชัยชาญ อึ้งโสภาพงษ์อพ.025779999Chaicharn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธนานุช กิ่งก้านอพ.0886877734nu_am26@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววนิดา จินดาวงษ์อพ.0908862722jinnsm2@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน