หลักสูตร : Internet/e-mail

หลักสูตร Internet/e-mail
วันที่อบรม : 27 พ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุภาพ สมใจเพ็ง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนพวรรณ เหมือนแม้นตน.023333965napawan.m@most.go.t[CHECK-IN]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทิกานต์ มั่นมากสม.023333902nanthikarn@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน