หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 3
วันที่อบรม : 11 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายนรินทร์ ปั้นเทียน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวมลศิริ ชูเพ็ชรกก.023333700มลศิริ@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิทยา วงศ์สุภาพกพร. (ด้าน ววน.)023333972vitthayaw@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางชลลดา วงศ์เปี้ยสค.023333782chollada@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนารี เปรุนาวินสค.023333700002@kldjlask.com[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333792butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ สระทองแพสค.023333790porntip@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมใจ นนท์ปฏิมากุลสค.023333796somchai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[CONFIRMED]
นางสำรวญ มะโนรัตน์สค.023333770sumraun@most.go.th[CHECK-IN]
นางอนิดสรา หมั่นเรียนสค.023333793anidsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราภรณ์ การะเกตุสนย.02-33337009ต่อ 3864jiraporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญรัตนี ประชามอญสนย.023333700thanyarat.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมฤดี ชัยเชื้อสนย.02-33337009ต่อ 5001pramrudee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัสสร สวาทะสุขสนย.02-33337009ต่อ 3861patsorn@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CONFIRMED]
นายสุรเชษฐ์ การสมโชคสนย.02-33337009ต่อ 3877surachetn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์ทองสนย.02-33337009ต่อ 3864atcharaphan@most.go.th[CONFIRMED]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[CHECK-IN]
นายประพาฬ นพพัชรากรสบค.023333746praphan@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปิ่นสุดา เจ๊ะหลีสบค.023333700001@kdkk.com[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์สบค.023333753pongthep@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาวนา ปานสุวรรณสบค.023333759pawana@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิชา พลบุบผาสบค.023331020vicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา ศรีไชโยสบค.023333751suganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทกานต์ จาดคล้ายสม.023333902jantakan@most.go.th[CONFIRMED]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางนพพร ตั้งชัยสินสม.023333894nopporn@most.go.th[CONFIRMED]
นายภูมิพิษณุ ฝาชัยภูมิสม.023333906poompitsanu@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุลสส.02-3333700 ต่อ 3864punyacha@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี เอี่ยมแฝงกรุงสสก.02 333 3700 ต่อ 3732patchree@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[REGISTRY]
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากรสอ.023333797kingkarn@most.go.th[CHECK-IN]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพงศ์ภรณ์ เลิศรัตนกานต์สอ.023333989phongporn@most.go.th[CONFIRMED]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นายมานะ โพธิ์จันทร์สอ.023333787mana@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CONFIRMED]
นายสมศักดิ์ วิงเจริญสอ.023333740somsak.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางอภิญญา ตันติรังสีสอ.023333824ต่อ 3727apinya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุษา ขุนเปียสอ.02 333 3700 ต่อ 3732usa@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน