หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น
วันที่อบรม : 24 ก.ย. 2557 ถึง 26 ก.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์บุญมีตร.0863836492amonrat.w@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CHECK-IN]
นายปัญจ์ยศ มงคลชาติวศ.022017188panyot@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุประวีณ์ วงศ์สุโชโตสตป.085-0601448suprawee04@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนันทภัค กริ่มใจสทน.0806029721nanthaphakk@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรีศ์พร ใจเกรียงไกรสทอภ.021414585vareeporn@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราภา จันทิมาลย์สนย.023333874jirapa.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภิญญดา พงศ์อารีสวทช.0869929097pinyada.pon@biotec.or.th[CHECK-IN]
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีธิหล้าสวทช.0814950686adulsak@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.023333855wilawan.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจีรวรรณ สัมฤทธิ์ดีอพ.025779999 ต่อ 1473cheerawan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999 ต่อ 1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายปิยะ เย็นจันทรอพ.025779999 ต่อ 1412piya@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน