หลักสูตร : การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 23 ก.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางนพมาศ กิจคุณาเสถียรศปท.0 2333 3762noppamas.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรศวภ.023333700pornchanok.r@most.go.t[CHECK-IN]
นายสาธิต ดีวงษ์สค.023333796satit@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.023333748kanitta.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมศรี ก่ำเสนสม.023333892somsri@most.go.th[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิตยา สุอินทร์สส.0233339270090@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบังอร สุขสงวนสส.023333700011@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมาสสิริ พงษ์ศิริสส.0801017770ladyhiso1@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟักสอ.023333988souvaluck@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน