หลักสูตร : จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด

หลักสูตร จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด
วันที่อบรม : 14 มี.ค. 2554 ถึง 16 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่องมว.02 577 5100 # 3101kanpatson@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายกิจติศักดิ์ ยศอินทร์วศ.02-201-7132kijtisak@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์วศ.022017449benchaporn@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมาวศ.022017219phitchayapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุลวศ.022017108supachai@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิญญา ประจันบานศท.02-333-3815apinya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเข็มทราย ปีกสันเทียะสทอภ.021414562003@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจิรกัญญา คำดีสทอภ.021414651chirakanya@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมธุภาณี ใจเกรียงไกรสทอภ.021414585matupanee@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายจักรภพ อกรณีย์สสน.026427132ext.517jakrapop@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริสสน.02-642-7132 Ext 410jittiporn@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวตรียรัตน์ พันธบุตรสสน.026427132ext.518treeyarat@haii.or.th[REGISTRY]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน