หลักสูตร : การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตร การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่อบรม : 12 พ.ย. 2557 ถึง 14 พ.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางธัญญ์อนงค์ อินทร์ห้างหว้าตร.02 - 333 3740thananong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์บุญมีตร.0863836492amonrat.w@most.go.th[REGISTRY]
นายยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์วศ.0895173649yuttapoom_s@yahoo.com[CHECK-IN]
นายศิวัช สุดาพรวศ.022017288sivat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสมบัติ ศิริมาตย์วศ.02-2017221-2sombuch@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรดา คำยุธาศลช.0866332175ororhaha@gmail.com[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CONFIRMED]
นางณัฏฐกานต์ ประเสริฐศรีสซ.044217040 # 1212ืnattakarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นางรติรส ลีลาสกุลชัยสซ.044-217040ratirose@slri.or.th[CHECK-IN]
นายธันยากร วนพานิชสทอภ.087-366-7996benz_bp29@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปูริตา จิตจงสทอภ.0891314518purity461460@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอรอนงค์ โคตะโนสนย.0857431684onanong.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัทนา ตรีวิสูตรสวทช.025647000ต่อ1212mathanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีธิหล้าสวทช.0814950686adulsak@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์สส.023333926l.paweena.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลาภรณ์ แจ่มกระจ่างสสน.02-642-7034 ต่อ 612kamalaporn@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑารัตน์ มณีโลกสสน.026427132jutarat@haii.or.th[CHECK-IN]
นายชัยณรงค์ ไผ่รุ่งสสน. 0887214489 chainarong@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
นายณภัทร์ วงศ์ทองศิริอพ.0802002266bankisz1410@gmail.com[CHECK-IN]
นายธนกร ปุลิย์พงษ์อพ.0880080305thanakorn_p@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสัญชัย เมฆฉายอพ.08-91887863succhaimakchai@yahoo.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน