หลักสูตร : Microsoft Access 2010

หลักสูตร Microsoft Access 2010
วันที่อบรม : 18 พ.ย. 2557 ถึง 20 พ.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์บุญมีตร.0863836492amonrat.w@most.go.th[REGISTRY]
นายกนิษฐ์ ตะปะสาวศ.022017128kanit@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ อุกฤษฎาวิทิตวศ.02-2017140saowaluck@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอุษณีย์ พันธุลาภวศ.02 201 7368usanee@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา กุลประจวบสซ.044274130kartoon999@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา มาลัยทองสซ.044217040 ต่อ 1234angkana_joy@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทภัค กริ่มใจสทน.0806029721nanthaphakk@tint.or.th[CHECK-IN]
นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์สทน.0892291010pongpank@tint.or.th[CHECK-IN]
นายสะสิน เผื่อนสาสทอภ.0850667280sasin@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาวดี แก้วกล้าสทอภ.0988253645supawadee.k@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑารัตน์ มณีโลกสสน.026427132jutarat@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัยสสน.026427132pintip@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวรัชนู เรืองโอชาสสน.026427132radchanu@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CONFIRMED]
นายพรเทพ กลิ่นหอมอพ.0901075949porntheph@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน