หลักสูตร : Joomla Template Design

หลักสูตร Joomla Template Design
วันที่อบรม : 26 พ.ย. 2557 ถึง 28 พ.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปุณณภา เอี่ยมนอกวศ.022017294punnapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางรุ่งรณิดา ถาวรสุขสค.023333770rungranida.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษยมาศ เพชรทองสทอภ.0862948520angle-engineer@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพิชชาภรณ์ อัมพรายน์สทอภ.0863513420taburatoon@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภิญญดา พงศ์อารีสวทช.0869929097pinyada.pon@biotec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมันทนา ตรีกิสูตรสวทช.025647000 ต่อ 1212mathanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีธิหล้าสวทช.0814950686adulsak@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์เขต ใบสุขันธ์สสน.026427132#516phithakkhet@haii.or.th[CHECK-IN]
นายภควัต บุญห่อสสน.026427034 ต่อ 631pakawat@haii.or.th[CHECK-IN]
นายอดิเทพ ไชยรุ่งเรืองสสน.026427132 #508aditep@haii.or.th[REGISTRY]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนิศรา เอี่ยมคงอพ.025779999#1473sunissara@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน