หลักสูตร : การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel

หลักสูตร การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่อบรม : 01 ธ.ค. 2557 ถึง 03 ธ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นายจุมพฏ จำเนียรปส.0869626711้hs9vip@gmail.com[CHECK-IN]
นายนิรันดร บัวแย้มปส.0804590311t_lookchin@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอุรารักษ์ จันทะวงษ์ปส.081-8636540auraruk_8@hotmail.com[CHECK-IN]
นายชนินธ์ พิมพ์ศรีวศ.02-2017390PCHANIN@DSS.GO.TH[CHECK-IN]
นางสาวฐิติพร วัฒนกุลวศ.0858326884titiporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวนิจ กันศักดิ์วศ.089-8622151yaowanit@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CONFIRMED]
นางณัฏฐกานต์ ประเสริฐศรีสซ.044217040#1212nattakarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุขสทน.0899033002aorbang12@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวณัฏฐ์ชุดา ชนะพลอธิกิตติ์สทน.0988290598ple-k1980@hotmail.com[CHECK-IN]
นายมงคล ดีศิลป์แพทย์สทน.0854874009mgkltint@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวรัชณภัค อินนุกูลสทน.0896961935wani_koey@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสะสิน เผื่อนสาสทอภ.0850667280sasin@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพิศชยา สุขก้อนสทอภ.021414644supitchaya@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุลสนย.02-33337009ต่อ 3868sarintip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรอนงค์ โคตะโนสนย.0857431684onanong.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0815927186wintaichi@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุจิตรา รอดหมวนสส.023333918sujitra.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ เพิ่มวรัญญูสอว.02-3333918pronthip.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเกตุกาญ อยู่ดีแก้วอพ.02-5779999 ต่อ 2125tao_link71@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวยุภาภรณ์ ลุนพิลาอพ.025779999yupaporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน