หลักสูตร : เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง
วันที่อบรม : 15 ธ.ค. 2557 ถึง 17 ธ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายพิพัฒน์พงศ์ รามาสวศ.022017105pipatpong@hotmail.com[CHECK-IN]
นายพิสิฐ หอมเชยวศ.022017390pisit@dss.go.th[CONFIRMED]
นายอุกฤษ สมบัติวีระผลวศ.092-4607715S_nakeman@hotmail.com[CONFIRMED]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนชนก อรุณเลิศสทอภ.021414494000100@d.com[CHECK-IN]
นายธีรยุทธ สว่างศรีสทอภ.0891193391thirayuth@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจิรภา จันทิมาลย์สนย.023335001jirapa.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์สนย.023333852monthakan.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนภัทร์ วิสุทธิเสนสวทช.025647000000100@d.com[CHECK-IN]
นางสาวมัทนา ตรีวิสูตรสวทช.025647000ต่อ1212mathanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเมทินี ประภาประไพสวทช.025647000 ต่อ 1218maytinee@nstda.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน