หลักสูตร : การใช้งานโปรแกรม GIMP

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม GIMP
วันที่อบรม : 23 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวอภิญญา ประจันบาน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวขนิษฐา ลี่แตงมว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายโชคชัย วาดทองมว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CONFIRMED]
นางสาวญาณิกา ทองใสพรวศ.022017270yarni.thong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ เส็นสดวศ.02-2017270porntip_41611009@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปพิชญา นิเทศศท.023333700papitchaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุญณี แก้วสระแสนสร.023333836ต่อ3712darunnee1@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[CONFIRMED]
นางสาวอุษา ขุนเปียสอ.02 333 3700 ต่อ 3732usa@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน