หลักสูตร : เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน Excel

หลักสูตร เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน Excel
วันที่อบรม : 22 ธ.ค. 2557 ถึง 24 ธ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่องมว.02 577 5087kanpatson@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางขวัญชนก ประเสริฐนิธิบูรณ์มว.089-1664240tuktatestkit55@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์มว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธณักพร นนทะชาติมว.02-577-5100 ต่อ 4204thanakporn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางศิริลักษณ์ อินทะใจวว.025779493siriluck@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชัญญาธร บุญศรีสุขวศ.0 2201 7376suttivan@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพรวศ.02-2017165pornpan@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววันทนีย์ บุญเขตร์สทน.0843622942wantaneeb@tint.or.th[CHECK-IN]
นายธันยากร วนพานิชสทอภ.087-366-7996benz_bp29@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสทอภ.021414494supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัทนา ตรีวิสูตรสวทช.025647000ต่อ1212mathanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุกฤตา อุดมสวทช.025647000sukritta@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาคสส.023333920pasupha@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน