หลักสูตร : สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey

หลักสูตร สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey
วันที่อบรม : 26 ม.ค. 2558 ถึง 28 ม.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่งปส.025620133tiyaporn@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางธนาภรณ์ ประกอบแก่นปส.0929405950pk.tanaporn@gmail.com[CHECK-IN]
นายนิรันดร บัวแย้มปส.0804590311t_lookchin@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอภิชาติ อุทธาปส.025967600#1517apichartouta@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์วว.025779354kitthanya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางพรนภา เจมส์วว.025779354pornnapa@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CHECK-IN]
นายศิวัช สุดาพรวศ.022017288sivat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวหนูเล็ก สำราญจิตวศ.0895121719nuleksumranchit@gmail.com[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกฤษณา จอมพระสทน.02-4019889 ต่อ 5990ae_ok@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์ชนก สายแผ้วสทน.024019889 ต่อ1402tipchanoks@tint.or.th[CHECK-IN]
นายนคร สุวัฒนวิชญ์สทน.061-4122837nakhons@tint.or.th[CHECK-IN]
นายวสุพันธุ์ วงษ์ดีสทน.024019889vasupan.29@gmail.com[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[REGISTRY]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[REGISTRY]
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีธิหล้าสวทช.0814950686adulsak@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายจงเจริญ โกมลหิรัณย์สสน.0814021235jongjaroen@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชัญญาภัค ทองจันทร์เทพอพ.0876571347chanyaphak@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายธนกร ปุลิย์พงษ์อพ.0880080305thanakorn_p@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพันธมาลา ตรีเพชรอพ.0809090731phandhamala@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ศรีสำราญอพ.025779999sawitri@nsm.or.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน