หลักสูตร : สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software

หลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software
วันที่อบรม : 29 ม.ค. 2558 ถึง 30 ม.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายปราลม จาดโห้ปส.02-5967600ต่อ2122pralom@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายธวัช นุสนธราวศ.094351633,022017275thawat@dss.go.th[CHECK-IN]
นายนพดล สิงห์สุวรรณ์วศ.0-2201-7107noppadol@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์ชนก สายแผ้วสทน.024019889 ต่อ1402tipchanoks@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวกนกรัตน์ ประสพภักดีสวทช.0897620789kanokrat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมัทนา ตรีวิสูตรสวทช.025647000ต่อ1212mathanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมา แสงหมีสสน.0857904372patthama@haiil.or.th[CHECK-IN]
นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณอพ.025779999#1503bhanumas@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน