หลักสูตร : Microsoft Excel 2007

หลักสูตร Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 06 ม.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฉัตรชนก ดีนางศวภ.023333950chatchanok.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐาปนี รักษาความดีศวภ.0808324502thapanee.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางวณิตา หมั่นเรียนศวภ.0846990566anidsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณวิไล ใจสู้ศวภ.0892179359wanwilai.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาสินี พริ้มพรายศวภ.0801292982wilasinee@most.go.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุญณี แก้วสระแสนสร.023333836ต่อ3712darunnee1@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวรสส.023333700nuchanat@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[REGISTRY]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน