หลักสูตร : Microsoft PowerPoint 2007

หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007
วันที่อบรม : 07 ม.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐาปนี รักษาความดีศวภ.0808324502thapanee.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางวณิตา หมั่นเรียนศวภ.0846990566anidsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณวิไล ใจสู้ศวภ.0892179359wanwilai.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาสินี พริ้มพรายศวภ.0801292982wilasinee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิรีกานต์ เกษีสส.023333916sairung@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน