หลักสูตร : ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe Photoshop

หลักสูตร ตกแต่งภาพสวยและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย Adobe Photoshop
วันที่อบรม : 25 ก.พ. 2558 ถึง 27 ก.พ. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนนชพร ธนโกเศศตร.023333934ืnonchapon.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์วว.025779033dissalin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายคุณวุฒิ ลี่แตงวศ.022017374khunnawut@dss.go.th.[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CONFIRMED]
นายภาณุพงศ์ หลาบขาววศ.022017375panupong@dss.go.th[CHECK-IN]
นายฉัตรกล้า ติตะปันศท.0233337000 ต่อ 7001chatkla.t@most.go.th.[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพ สมใจเพ็งศท.0-2333-3700 ต่อ 7003supap.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายเอกชัย สุนทรเดชศท.023333700eakachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวี ทองทัศน์ศลช.026445499tawee@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายบรรยงค์ ชื่นคำศลช.0899232129yong@tcels.or.th[REGISTRY]
นายมงคล ดีศิลป์แพทย์สทน.0854874009mgkltint@gmail.com[REGISTRY]
นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์สทน.0867840417sunisa@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรวี อิ่นแก้วสทอภ.0875521852kornrawee@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาวสุกัญญา พูลเสนสทอภ.0909816561sukanps@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทองสนย.023333851khwanruedee@most.go.th.[REGISTRY]
นางสาวจิรภา จันทิมาลย์สนย.023335001jirapa.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายคเณศ แห่งพิษสส.0233339120091@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน