หลักสูตร : การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Indesign

หลักสูตร การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Indesign
วันที่อบรม : 09 มี.ค. 2558 ถึง 11 มี.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์บุญมีตร.0863836492amonrat.w@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์วว.025779033dissalin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CONFIRMED]
นายปรีชา คำแหงวศ.022017194preecha_k@dss.go.th[CHECK-IN]
นายศิวนันท์ ศรีสุริยวงษ์วศ.0851589227sivanun@hotmail.com[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายเอกชัย สุนทรเดชศท.023333700eakachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัชณภัค อินนุกูลสทน.0896961935wani_koey@hotmail.com[CHECK-IN]
นายพศพงศ์ ธรรมาภิรัชต์สทอภ.0879738741phasaphong.tmb@gmail.com[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333856patinya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์สส.023333926l.paweena.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0233356835pannisa@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน