หลักสูตร : การตกแต่งภาพดิจิตอล

หลักสูตร การตกแต่งภาพดิจิตอล
วันที่อบรม : 24 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวขนิษฐา ลี่แตงมว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายโชคชัย วาดทองมว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[REGISTRY]
นายจิรวัฒน์ คำชมภูวศ.022017137t_jirawat@dss.go.th[CONFIRMED]
นายพงษ์พิพัฒน์ สลางสิงห์วศ.022017140Pongpiput@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ คงวิทยาวศ.022017435sombat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชลารัตน์ รัตนขันติชัยศวภ.023333836ต่อ3716chalarat@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวณภษร บุญหงษ์ทองสทอภ.023333700007@007.com[CHECK-IN]
นายณัฐกิตต์ เสหะโหมงคลภัทร์สทอภ.023333700066@006.com[CHECK-IN]
นายธนัท เทียนศิริสนย.023333854tanat@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[REGISTRY]
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์สนย.023333850permsuk@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CONFIRMED]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[CONFIRMED]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวศิริเพ็ญ วิสูตรศักดิ์สสน.0-2642-7132siripen@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CONFIRMED]
นายชัชวาลย์ โบสุวรรณสอ.02 333 3700 ต่อ 3732chatchcwan@most.go.th[REGISTRY]
นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์สอ.02 333 3700 ต่อ 3730vivit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ศรีสำราญอพ.0865440420kookkai1011@yahoo.com[CHECK-IN]
นายอนุภาส รัตนถาวรอพ.0879810777paxzcasso@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน