หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 4

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 4
วันที่อบรม : 07 เม.ย. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทรรศน์ไท เพ็งผ่องสม.0872881754jp_pengpong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนรินทร ทับแสงสม.0863472189ืnarinthornfuse@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนันทิกานต์ มั่นมากสม.023333902nanthikarn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภัสสร สุนทรสม.0935841415papadsonsoonthorn@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน