หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 7

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 7
วันที่อบรม : 08 มิ.ย. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายณัฐวุฒิ เทียมแสนศวภ.023333794ืีnutthawut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรกฎ ชูเจริญสส.023333924karakod.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายคเณศ แห่งพิษสส.0233339120091@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวคัทลียา เงินจั่นสส.023333923kattaleeya.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลธิชา มากบุญสส.023333917chonticha.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิตยา สุอินทร์สส.0233339270090@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวรสส.023333700nuchanat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเนตรภา สารสร้อยสส.023333924netnapa.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์สส.023333926l.paweena.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุลสส.02-3333700 ต่อ 3864punyacha@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.0233339880089@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาคสส.023333920pasupha@gmail.com[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุจิรา ขันติมนต์สส.02-33337009ต่อ 3916rujira@most.go.th[CHECK-IN]
นางวนิดา บุญนาคค้าสส.02 333 3981wanida@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.023333855wilawan.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิรีกานต์ เกษีสส.023333916sairung@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิตรา รอดหมวนสส.023333918sujitra.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.02-33337009ต่อ 3918suchanuch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุวิมล อินทะแสนสส.02-333-3917suwimon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกศักดิ์ ฐาปนะดิลกสส.02-33337009ต่อ 3958ekasak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรทิพย์ เพิ่มวรัญญูสอว.02-3333918pronthip.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน