หลักสูตร : OpenOffice.org Writer

หลักสูตร OpenOffice.org Writer
วันที่อบรม : 25 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวขนิษฐา ลี่แตงมว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท หิรัญพฤกษ์มว.025775100 ต่อ 4111thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายชัยรัตน์ วิเชียรมงคลกุลมว.025775100chairat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายโชคชัย วาดทองมว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CONFIRMED]
นางสาวปพิชญา นิเทศศท.023333700papitchaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นายรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัยสทอภ.023333700008@008.com[CONFIRMED]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภิชาติ -สร.023333701apichart@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมใจ โต๊ะทองอพ.084-1286111n_orchid999@hotmail.co.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน