หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 8

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 8
วันที่อบรม : 08 มิ.ย. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวฉัตรชนก ดีนางศวภ.023333950chatchanok.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัฐมาภรณ์ ชื่นแพสนย.023333923pattamaporn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาติสส.02-33337009ต่อ 3927kanya@most.go.th[REGISTRY]
นางกันยา พงศ์พิศาลสส.023333866ganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CONFIRMED]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[REGISTRY]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0233356835pannisa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมาสสิริ พงษ์ศิริสส.0801017770ladyhiso1@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุลสส.023333949ratsuda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศจี สว่างอัมพรสส.023333951sajee.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสวรรณยา บุญญาสส.023333923sawanya.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน