หลักสูตร : เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต

หลักสูตร เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต
วันที่อบรม : 15 ก.ค. 2558 ถึง 17 ก.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.02577-9079kanokporn_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายคุณวุฒิ ลี่แตงวศ.089-6142126khunnawut@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรีวศ.02-2017252taweesak@dss.go.th[CHECK-IN]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.02-333-3700#1111kitisak@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายเอกชัย สุนทรเดชศท.023333700eakachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายเจนกิจ บุญดีศลช.0895380528jankit@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมัตติกาล วงค์ใหญ่ศลช.0811914528mattikarn@adtec.or.th[CHECK-IN]
นายเทวฤทธิ์ พันธุ์เพียรสซ.0-4421-7040 ต่อ 1406tewarit@slri.or.th[CHECK-IN]
นายวีระพันธ์ มาจันทึกสซ.0843029272weerapun@slri.or.th[CHECK-IN]
นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์สทน.0892291010pongpank@tint.or.th[CHECK-IN]
นายมงคล ดีศิลป์แพทย์สทน.0854874009mgkltint@gmail.com[CHECK-IN]
นายนนท์ธวัช กองกล้าสทอภ.0982474443nontawat@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอริษา ไวยเจียรนัยสทอภ.0867116309miiluvz.sa@msn.com[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทองสนย.023333851khwanruedee@most.go.th.[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุสส.023333911kamonwan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเทพสุดา ลอยจิ้วสส.023333911thepsuda.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายธานี หลินลาโพธิ์อพ.0816821838thaitopxp@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ พิชัยอพ.02 5779999 ต่อ 4134pornphan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายพิทยา ทรงศิริอพ.0875646710tonruk_teoy@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภาสกร เอื้ออภิญญกุลอพ.025779999#1475pasakorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภัทรา เจริญรักษ์รัตนะอพ.0863807561supattra@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0918785015apiradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน