หลักสูตร : Google Apps

หลักสูตร Google Apps
วันที่อบรม : 20 ก.ค. 2558 ถึง 22 ก.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์วศ.0851852782jirat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรวรินทร์ กล่อมจิตต์วศ.02-2017512patravarint@dss.go.th[CHECK-IN]
นายฉัตรกล้า ติตะปันศท.0233337000 ต่อ 7001chatkla.t@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสค.023333795suphaphan@most.go.th[REGISTRY]
นายsaman ingtaisongสทน.66933210799saman@tint.or.th[REGISTRY]
นางสมศรี ชาญชญานนท์สทอภ.021414555somsri_chan@hotmail.com[CHECK-IN]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชัญญาภัค ทองจันทร์เทพอพ.0876571347chanyaphak@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0918785015apiradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน