หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 9

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 9
วันที่อบรม : 06 ก.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์สทน.0867840417sunisa@nimt.or.th[REGISTRY]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิตติกร รตานนท์สอ.023333898kittikorn.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นางณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์สอ.023333979nattanradee@most.go.th[REGISTRY]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นายธีรพล ถิระธรรมสอ.023333808teeraphon.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนราวรรณ หอมวงศ์สอ.023333797narawan.h@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราโมทย์ ป้องสุธาธารสอ.023333700pramot@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณ์วัฒน์ รอดรักษาสอ.023333742pawewat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นายภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมีสอ.023333985peesadest.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ เนตรหาญสอ.023333741sirirat.na@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟักสอ.023333988souvaluck@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน