หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 10

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 10
วันที่อบรม : 06 ก.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัศนีย์ ศิริพัฒน์ตร.023333934asanee.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางกมลวรรณ เอกสมบูรณ์ศปท.023333824ต่อ3730kamonwan@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิรัตน์ ฉุยฉายสนผ.023333738sasirat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรมสปคร.02-3333967sunee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวดารณี ดีประเสริฐสอ.023333758dadee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลุบล เลไทยสงค์สอ.023333740nilubon.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลลิตา ไชยมงคลสอ.023333808lalita.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ เนตรหาญสอ.023333741sirirat.na@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์สอ.023333721sakara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิญาต์มนต์ รัชพลศุจินธสอ.0233337000pattimon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์สอ.023333734surang@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุวดี เหมือนอ้นสอ.02-333-3808suwadee.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางอรพรรณ ม่วงมณีสอ.02 333 3959oraphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรสิริ ไพรศรีสอ.023333723onsiri@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน