หลักสูตร : PivotTable and PivotChart ด้วย Excel

หลักสูตร PivotTable and PivotChart ด้วย Excel
วันที่อบรม : 26 ส.ค. 2558 ถึง 28 ส.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายกนิษฐ์ ตะปะสาวศ.022017128kanit@dss.go.th[CHECK-IN]
นายฉัตรกล้า ติตะปันศท.0233337000 ต่อ 7001chatkla.t@most.go.th.[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีญา ภาคาหาญศลช.0819122495ya@tcels.or.th[CONFIRMED]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.023333784saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางกรรณ์การ กองเพชรสซ.044217040kannika@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา กุลประจวบสซ.044274130kartoon999@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวผกามาศ เครือศรีสซ.044217040 ต่อ 1233phakamart@slri.or.th.[REGISTRY]
นางจีรนัย อินทรมณีสทอภ.0846518927jeeranai@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปนัดดา เกียรติเลิศเสรีสทอภ.0894443127panatda.ki@gmail.com[CHECK-IN]
นายประเสริฐ สถะบดีสทอภ.021414576prasert@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปูริตา จิตจงสทอภ.0891314518purity461460@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภาสภัค สารถินสทอภ.0909737137passapak@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023333928duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรีภพ พินันโสตติกุลสส.023333911treephop.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายวาทิต พิรุณรัตน์อพ.025779999#1471wathit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนิศรา เอี่ยมคงอพ.025779999#1473sunissara@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน