หลักสูตร : สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel

หลักสูตร สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel
วันที่อบรม : 31 ส.ค. 2558 ถึง 02 ก.ย. 2558 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายจุมพฏ จำเนียรปส.0869626711hs9vip@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวริษา รีวรรณปส.025967600 ต่อ 2221risa@oaep.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ขำพักตร์วศ.022017511chayapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรวงสุดา สังข์สุขวศ.0891113767suangsuda_1986@hotmail.com[CHECK-IN]
นายฉัตรกล้า ติตะปันศท.0233337000 ต่อ 7001chatkla.t@most.go.th.[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอนศปท.0897790693kamonthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์ศลช.0891303006prakarn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวผกามาศ บุญรอดศลช.0824461941pakamat@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาววนิดา เกลื่อนสันเทียะสซ.0610455819klueansanthia@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวอนุสรา ประกอบแก้วสซ.0813935335anutsara_1990@yahoo.com[CHECK-IN]
นางสาวรัชณภัค อินนุกูลสทน.0896961935waniinu@gmail.com[CHECK-IN]
นางกัลยาณี เพ็งแจ่มสทอภ.02-1414622kanp@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญญ์ธิยา พิชชาชัยอนันต์สทอภ.0817647157thanthiya@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายนิติ เธียรถาวรสทอภ.0830478442niti@gistda.or.th[REGISTRY]
นางสาววัชรี นพศรีสทอภ.0 2561 4504-5 ต่อ 422watcharee@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัฐมาภรณ์ ชื่นแพสนย.023333923pattamaporn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.0886910909suphattra.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลสรัญ โมลีชาติสสน.0988893897cholsarun@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลชนก เถื่อนสุริยะสอว.0233337000 ต่อ 4085kamonchanok.t@most.go.th[REGISTRY]
นายนพพร โภชนัดศรีฉายสอวช.021605432#704nopporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจีรวรรณ สัมฤทธิ์ดีอพ.02-577-9999 ต่อ 1473cheerawan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเบญจมาศ เอี้ยวรักษาอพ.025779999 ต่อ1815benjamas@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายปิยะ เย็นจันทรอพ.025779999 ต่อ 1412piya@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสาลิกา นันปัญญาอพ.0866548289salika@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนิศรา เอี่ยมคงอพ.025779999#1473sunissara@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน