หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 11

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 11
วันที่อบรม : 04 ส.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกัลย์สินี ชะนะสค.023333792kansinee.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเกตุวดี ชาญชาติณรงค์สค.023333787katvadee@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางชลลดา วงศ์เปี้ยสค.023333782chollada@most.go.th[CHECK-IN]
นางชูใจ รัตนเพียรสค.02-3333774shoochai@most.go.th[CHECK-IN]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพันธ์ บวมขุนทดสค.023333784pornpun.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[REGISTRY]
นางรุ่งรณิดา ถาวรสุขสค.023333770rungranida.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริพร สุวรรณสค.023333776siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริมล ขวัญดำสค.023333787sirimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายสาธิต ดีวงษ์สค.023333796satit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุกานดา ปุ่นปานสค.023333775sukanda.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายเสน่ห์ นุชาญรัมย์สค.023333700 ต่อ 1010sane@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสค.023333772anong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอรวรรณ สีนนตรีสค.023333792orawan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอ้อม ศรีสังวาลสค.023333775aom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์สม.0233337000sethapan.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางฟูธนิช นิราศภัยสร.0233338369ต่อ3702futanith@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333943Charnwit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์สอว.02-3333942tipawan@most.go.th[REGISTRY]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน