หลักสูตร : การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 12

หลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 12
วันที่อบรม : 04 ส.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจิราภรณ์ ทองบ่อสค.023333796chirapron.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณิชากมล อานิสงค์สค.023333786arunya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิตยา อุทัยพันธุ์สค.023333749nittaya.u@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์สค.023333700ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพรรณี ฤทธิเดชสค.023333787phannee@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาภัค ทิวเสถียรสค.023333784papak.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุลสค.023333793rittitep@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุระ ณะวงดวงสค.023333795sura.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.0 2333 3951saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิชา พลบุบผาสบค.023331020vicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.023333700 ต่อ 4038kamolrat.r@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.0233337060085@most.go.th[REGISTRY]
นายคณิต สวัสดีสร.023333708kanit.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวดรุญณี แก้วสระแสนสร.023333836ต่อ3712darunnee1@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบสร.023333716thamolwan.t@most.go.th[CONFIRMED]
นายปิยะเทพ ปุรณะสร.023333883piyathep.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[REGISTRY]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[REGISTRY]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมาน ยะก๊บสอ.023333724saman@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลชนก เถื่อนสุริยะสอว.0233337000 ต่อ 4085kamonchanok.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายสนามชัย แพนดีสอว.02201700000176@most.go.th[CHECK-IN]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[REGISTRY]
นายสุพจน์ สุทธิรัตน์สอว.023334051ssuttirat@most.go.th[REGISTRY]
นายอดิศร คงชาตีสอว.023333700 ต่อ 4052adison.k@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน