หลักสูตร : บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project

หลักสูตร บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project
วันที่อบรม : 20 เม.ย. 2554 ถึง 22 เม.ย. 2554 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานังปส.025967600 ต่อ 2122saisuree@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางกมลวรรณ เอกสมบูรณ์ศปท.023333824ต่อ3730kamonwan@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนยศ คำนวนสทอภ.02-1414572thanayos@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัยสทอภ.021414618runganan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐณัฎฐ์ อนิวรรตน์สบค.023333754natthanat@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์สบค.023333753pongthep@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333752varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิตรา จิตตะเสนสบค.023333749sujittra.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริสสน.02-642-7132 Ext 410jittiporn@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัยสสน.026427132pintip@haii.or.th[CONFIRMED]
นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์สอ.023333721sakara@most.go.th[REGISTRY]
นายชุมพร พิมพ์ศิริอพ.0-2577-9999 ต่อ 1840chumphorn@nsm.or.th, cp1415@hotmail.com[CONFIRMED]
นายปริญญา เพชรประพันธ์อพ.025779999 ต่อ 1513matupyai@hotmail.com[REGISTRY]
นายสมชัย บุศราวิชอพ.02-5779993somchai@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน