หลักสูตร : การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.

หลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.
วันที่อบรม : 11 พ.ย. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอภินันทน์ เสริมศรี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ บ่อทองศท.02-333-3813waraporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกตุวดี ชาญชาติณรงค์สค.023333787katvadee@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราภรณ์ ทองบ่อสค.023333796chirapron.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑาธิป ศรีมาศสค.0233337000juthatip.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริพร สุวรรณสค.023333776siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายสาธิต ดีวงษ์สค.023333796satit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุระ ณะวงดวงสค.023333795sura.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลุบล เลไทยสงค์สอ.023333740nilubon.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายประกรรษวัต ทองชุ่มสอ.023333700prakussawat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ เนตรหาญสอ.023333741sirirat.na@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟักสอ.023333988souvaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน