หลักสูตร : Microsoft Power Point

หลักสูตร Microsoft Power Point
วันที่อบรม : 13 ม.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอนศปท.0897790693kamonthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะสค.023333772boorana.s@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาณี อินพะลันสบค.023333745supanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.023333700 ต่อ 4038kamolrat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์สร.0817332801pwarakorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[REGISTRY]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน