หลักสูตร : เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel
วันที่อบรม : 21 มี.ค. 2559 ถึง 23 มี.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนุชจรีย์ สัจจาปส.025967600 ต่อ 1124nuchjaree.s@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบังอร สุขสงวนปส.025967600 ต่อ 1124bangon.s@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธณักพร นนทะชาติมว.02-577-5100 ต่อ 4204thanakporn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์มว.025775100sutthirat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกรกัลยา ทิพย์พันธ์วว.025779321kornkarnlaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายสุวิทย์ อัจริยะเมตวว.02-5779342-3suwit@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธนัน มีวัตรวศ.022017073nattanun@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์วศ.022017251penvipa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศันสนีย์ ชีระพันธ์วศ.022017125sansanee@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางทินรัตน์ ทับทิมศลช.025646960thinnarat@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธนิษฐา จันทร์พิลาศลช.025646960tchanpila@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาริสา บุญเนตรศวภ.02-33337009ต่อ 3919bunyarat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางกรรณ์การ กองเพชรสซ.044217040kannika@slri.or.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ อาระวิลสทอภ.0944953425kamoltip@gistda.or.tth[CHECK-IN]
นางสาวชนัญชิตา วงษ์จงรักสทอภ.0994504410chananchita.vo@gmail.com[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์สทอภ.0817516832nuttapong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวแพรวพร กิตติรุ่งเรืองสทอภ.0894977654praewphon@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทวรรณ แสงนิลสร.0982639500nuntawan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกรสร.0805332250sirikuan.u@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CONFIRMED]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน