หลักสูตร : สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel

หลักสูตร สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel
วันที่อบรม : 28 มี.ค. 2559 ถึง 30 มี.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายธวัชชัย เต็งชัยภุูมิปส.025967600tawatchai.t@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์ปส.025967600 ต่อ 1523atchararat.c@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์มว.025775100 ต่อ 4213jilmika@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวหงส์ฤทัย นุโยนรัมย์มว.025775100 ต่อ 1349hongrutai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางกนกพร เนียมศรีวว.025779086kanokporn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนัฏฐพัจฐ์ ประสงค์สุขวว.025779202natapat@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิธร ตนานนท์ชัยวว.025779289sasithorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุมาลี พรหมจำปาวว.02-5779341sumalee_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายกรณฑ์พัทธ์ คุ้มพันธ์วศ.022017513gonnapath@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ คงวิทยาวศ.022017435sombat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวเจน เถรพันธ์ศลช.025646960jane.t@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมัตติกาล วงค์ใหญ่ศลช.0811914528mattikarn@adtec.or.th[CHECK-IN]
นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ศวภ.0800366988nuttachai.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรศวภ.023333700pornchanok.r@most.go.t[CHECK-IN]
นายรัชนิกร พ้นภัยศวภ.023333875ratchanikorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลดา ขานด่อนสซ.044217040 ต่อ 1241chonlada@slri.ot.th[CHECK-IN]
นางสาวผกามาศ เครือศรีสซ.044217040 ต่อ 1233phakamart@slri.or.th.[CHECK-IN]
นายมงคล ดีศิลป์แพทย์สทน.0854874009mgkltint@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกมลมาศ ทองแก้วสทอภ.021430565kamolmas@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจจิมา กวีญาณสม.023333901ajjima.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชัชฎาพร มีศรีสส.023333954chatdaporn.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023333928duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[REGISTRY]
นายตามพงศ์ เหลืองบริบูรณ์อพ.0883999233tarmphong2531@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญอพ.025779999-1515S.pantaree21@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวภัทราพร แสนเทพอพ.0868217181yuyi.yungying@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0918785015apiradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน