หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร
วันที่อบรม : 31 มี.ค. 2559 ถึง 01 เม.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสารนก.023333777sriwisan@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ปส.0981978955doen_ruff@hotmail.com[CHECK-IN]
นายทศดล สันถวไมตรีปส.025795230todsadol.s@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.02 596 7600 ต่อ 1125sutthiph@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์ปส.025967600 ต่อ 1523atchararat.c@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่องมว.025775100kanpatson@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักขณา ตระกูลทัีบทิมดีมว.025775100lukkana@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางกนกพร เนียมศรีวว.025779086kanokporn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑารัตน์ สุนิโหวศ.02-2017314t_jutarat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาพรรณ อินลักษณะวศ.022017052suphaphan@dss.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายบรรยงค์ ชื่นคำศลช.0899232129yong@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุดารัตน์ ดอนเสศลช.025646960 ต่อ 1397sudarat.d@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันต์ธิชฌา เชาว์สันเทียะสทอภ.021414571tantitcha@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศุทธินี สี่หิรัญวงศ์สทอภ.021414609sutinee@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอรชีรา เพ็ชร์ช้อยสร.0817979357oncheera.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ หลี่สุขสส.023333950amornrat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
นายสราวุธ มงคลดีสอว.023333943sarawut.m@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน