หลักสูตร : การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle

หลักสูตร การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle
วันที่อบรม : 20 เม.ย. 2559 ถึง 22 เม.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางอารีย์ คชฤทธิ์วศ.022017495aree@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอริษา ไวยเจียรนัยสทอภ.0867116309miiluvz.sa@msn.com[CHECK-IN]
นายณัฐพนธ์ บัวรุ่งสวทช.0853270868nuttapon.buarung@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีธิหล้าสวทช.0814950686adulsak@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชชา เพ็ชรสันทัดสส.0837774755putcha.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน