หลักสูตร : วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka

หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
วันที่อบรม : 25 เม.ย. 2559 ถึง 27 เม.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชัชชลัยย์ รัตนสาธิตสกุลตร.023334061chatchalai.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญสิณี เลิศชัยอานนท์นก.023333962thansinee.l@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวรปส.025965230 ต่อ 2221tansita.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นายรัศรุจ เทพฉายโตปส.02 596 7600 ต่อ 2121rassarut.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นายอภิชาติ อุทธาปส.025967600#1517apichartouta@gmail.com[CHECK-IN]
นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์มว.025775100 ต่อ 4213jeniphathny@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนฐภร วิกรานตเสวีมว.025775100 ต่อ 4221nathaporn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายฐานันดร พิทักษ์เกียรติวศ.022017128thanandorn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรีวศ.02-2017252taweesak@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CONFIRMED]
นายประธาน รัชตจำรูญศลช.0883395536prathan@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายวุฒิพงษ์ ชาลีรินทร์สซ.044217040 ต่อ 1317wuttipong@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกรสร.0805332250sirikuan.u@most.go.th[REGISTRY]
นายฐาปณัฐ โสภณสวทช.025647000 ต่อ 1218thapanat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายศักดา พรหมเมืองสวทช.0898295554sakda.prommuang@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023333928duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ หลี่สุขสส.023333950amornrat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่นสอวช.0815900950phanthika.t@gmail.com[CHECK-IN]
นายยงยุทธ โทอิ้งสอวช.021095432yongyut@sti.or.th[CHECK-IN]
นายอริยวัตร เสนาคุณสอวช.021605438ariyawat@sti.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน